Styreledere stiller større krav

2 min lesing
19. september 2018

Finansavisen har den 19. september 2018 en artikkel med overskriften «Styreledere stiller større krav». Artikkelen retter fokus på rekruttering av styreledere der hodejegerne Jenny Homme fra Visindi og Bendik Nicolai Blindheim fra Isco Group deler sine erfaringer. Dette kan være nyttige erfaringer å ta med seg for de som er i prosess med å få ny kompetanse inn i sitt styre. Artikkelen tar for seg flere temaer rundt rekruttering av styreledere og styremedlemmer, men kort oppsummert fremkommer det:

  • Det er økt bevissthet blant eierne rundt viktigheten av styrearbeid og styrehonoraret har steget betraktelig de siste årene
  • Prosessen med å finne nye styrekandidater begynner å ligne mer og mer på det å velge ut en toppleder
  • Tidligere var det større risikofokus der det var viktig at styreleder kunne revisjon eller jus. Nå er det viktigere for selskapene å få tilført verdi i form av kunnskap om strategi, forretning og verdikjede
  • Kandidater som blir spurt om å ta på seg nytt verv er blitt mer opptatt av styreansvar. De vurderer i større grad hvorvidt de har tid og kapasitet til vervet og om de kan tilføre selskapet riktig kompetanse
  • Det er blitt vanligere at kandidater takker nei til et verv når de blir spurt
  • Det er blitt mer vanlig at selskapene ønsker at styremedlemmer skal eie aksjer i selskapet

På spørsmål om hva som er en perfekt styreleder svar Blindheim at det er evnen til å håndtere kritiske situasjoner, rolleforståelse og klokskap til å kunne dra det beste ut av styrets kompetanse. For store selskaper er det også avgjørende at vedkommende har kapasitet til å stille opp i kriser.

Hva kan du forvente i styrehonorar – Last ned

Uttalelsen til Blindheim stemmer langt på vei med det som fremkommer i internasjonal forskning. Harvard Business Review publiserte en artikkel tidligere i år med overskriften «How to Be a Good Board Chair». Her stiller artikkelforfatter Stanislav Shekshnia, som er professor ved INSEAD, spørsmålene hva som kjennetegner god utøvelse av styrelederrollen, og hvordan skiller dette seg fra hvordan en typisk daglig leder utøver sin lederrolle.

For å finne svarene på disse spørsmålene gjennomførte INSEAD et forskningsprosjekt som omfattet 200 styreledere fra 31 land.

Resultatet viste at rollen til en god styreleder ikke først og fremst handler om tradisjonelt lederskap. En styreleder skal i motsetning til daglig leder ikke utøve lederskap ovenfor selskapet, men overfor styret slik at styret som kollektivt organ kan oppfylle sin rolle. Dette gjør at det er andre egenskaper man trenger for å være en god styreleder i forhold til å være en god daglig leder. En god styreleder er en person som klarer å skape en tillitsfull atmosfære som åpner for gode og konstruktive gruppediskusjoner. For å få dette til viste forskningen at styreledere må innse at de ikke er der for å være sjef og gi ordre, men for å tilrettelegge styrets arbeid.

I artikkelen blir det vist til åtte prinsipper som gode styreledere etterstreber, der det blir trukket frem praktiske eksempler. Artikkelen er absolutt verd å lese for de som har interesse for styrearbeid.

Link til hele artikkelen i Harvard Business Review finner du her.

Du kan lese hele Finansavisen sin artikkel ved å kjøpe den digitale utgaven her.

Lær mer om styrearbeid på Styreskolen.