Hva kjennetegner en god styreleder?

1 min lesing
3. juli 2018

Harvard Business Review publiserte en artikkel tidligere i år med overskriften “How to Be a Good Board Chair”. Her stiller artikkelforfatter Stanislav Shekshnia, som er professor ved INSEAD, spørsmålene hva som kjennetegner god utøvelse av styrelederrollen, og hvordan skiller dette seg fra hvordan en typisk daglig leder utøver sin lederrolle.

For å finne svarene på disse spørsmålene gjennomførte INSEAD et forskningsprosjekt som omfattet 200 styreledere fra 31 land.

Resultatet viste at rollen til en god styreleder ikke først og fremst handler om tradisjonelt lederskap. En styreleder skal i motsetning til daglig leder ikke utøve lederskap ovenfor selskapet, men overfor styret slik at styret som kollektivt organ kan oppfylle sin rolle. Dette gjør at det er andre egenskaper man trenger for å være en god styreleder i forhold til å være en god daglig leder. En god styreleder er en person som klarer å skape en tillitsfull atmosfære som åpner for gode og konstruktive gruppediskusjoner. For å få dette til viste forskningen at styreledere må innse at de ikke er der for å være sjef og gi ordre, men for å tilrettelegge styrets arbeid.

I artikkelen blir det vist til åtte prinsipper som gode styreledere etterstreber, der det blir trukket frem praktiske eksempler. Artikkelen er absolutt verd å lese for de som har interesse for styrearbeid.

Link til hele artikkelen finner du her. Lær mer om styrearbeid på www.styreskolen.org