Styreleder og daglig leder i samme selskap?

1 min lesing
27. juli 2018

Både styreleder og daglig leder i samme selskap? Det kan være en uheldig kombinasjon. Den 26. juli publiserte Fortune en artikkel som tar for seg Mark Zuckerberg sin dobbeltrolle som både daglig leder og styreleder i Facebook. En slik dobbeltrolle finner man i flere store utenlandske børsnoterte selskaper, herunder Tesla der Elon Musk både er daglig leder og styrets leder.

I det siste har man sett at flere profesjonelle investorer tar til ordet for at en slik dobbeltrolle er uheldig, men i motsetning til Norge er det fortsatt en del land, herunder USA, som har et regelverk som tillater at daglig leder i et børsnotert selskap også kan være styreleder i samme selskap. I Norge er det ikke tillat at daglig leder i allmennaksjeselskaper også er medlem av styret, jf. allmennaksjeloven § 6-1 (3). Før 2010 var det imidlertid lov for daglig leder å være styremedlem (men ikke styrets leder) i allmennaksjeselskap, men denne muligheten ble fjernet ved lov 25. juni 2010 nr. 33.  I forarbeidet til loven fremkommer blant annet følgende begrunnelse:

“Styret har en kontrollfunksjon overfor daglig leder. Dersom daglig leder er styremedlem, medfører dette at han eller hun pålegges en kontrollfunksjon for det arbeidet vedkommende selv utfører. En slik dobbeltrolle kan svekke styrets utøvelse av sin kontrollfunksjon. Dette taler i utgangspunktet mot at daglig leder sitter i styret.”

Bakgrunnen for regelen om at daglig leder ikke skal være en del av styret begrunnes hovedsakelig i forhold til styrets tilsynsoppgaver. Ettersom styret har til oppgave å føre tilsyn med daglig leder, og selskapets virksomhet for øvrig, er det uheldig at daglig leder også er en del av styret.

Forbudet mot at daglig leder er en del av styret, inkludert styrets leder, gjelder ikke for norske aksjeselskaper. Her har ønsket om fleksibilitet fått forrang fremfor hensynet til å sikre styrets uavhengighet.

Hele artikkelen i Fortune kan dere lese her.

www.styreskolen.org