Ny anbefaling om eierstyring og selskapsledelse fra NUES

2 min lesing
17. oktober 2018

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse («NUES») er sammensatt av representanter for en rekke større interessegrupper (eiere, utstedere og børsen) og har utarbeidet, og forvalter, «Norsk anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse».

NUES består av åtte medlemmer, henholdsvis Den norske RevisorforeningFinans Norge, Norske Finansanalytikeres Forening, Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo Børs, PensjonskasseforeningenVerdipapirfondenes forening og Eierforum. Sistnevnte består av Alfred Berg Kapitalforvaltning, DNB Kapitalforvaltning, Folketrygdfondet, KLP, Nordea Fondene, Odin Forvaltning, Oslo Pensjonsforsikring, Nærings- og handelsdepartementets eierskapsavdeling, Statoil Kapitalforvaltning og Storebrand.

Den 22. mars 2018 sendte NUES forslag til endringer i den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse på høring. Her ble alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter på forslagene og annet innhold i anbefalingen. Bakgrunnen for høringen var endringer i lover og regler, internasjonal utvikling og erfaringer med bruken av anbefalingen. Det var også et ønske om å forenkle anbefalingen.

Den 17. oktober 2018 publiserte NUES en ny anbefaling om eierstyring og selskapsledelse. Av endringer som NUES spesielt fremhever er:

  • Tydeliggjøre forventningene til styrets arbeid med mål, strategier og risikoprofil for selskapet. I den forbindelse foreslås det også en utvidelse av styrets ansvar for selskapets kapitalstruktur og samfunnsansvar.
  • Fremheve styrets ansvar for å utarbeide mål, strategier og risikoprofil, samt at dette skal understøtte verdiskaping for aksjonærene.
  • Tydeliggjøre at anbefalingen om å ikke ha aksjeklasser eller omsetningsbegrensninger er knyttet til begrensninger som gjelder eierskap, kjøp, salg og stemmerett.
  • Presisert i kommentarene at formålet med anbefalingen om valgkomiteer tilsier at også selskaper uten valgkomiteer bør redegjøre for sine nominasjonsprosesser.
  • Anbefalingene og kommentarene om sammensetning av bedriftsforsamling er i det vesentligste tatt ut.
  • Det er tatt inn en anbefaling om styremedlemmers og ledende ansattes interesse i saker som styret skal behandle.
  • Det er tydeliggjort i kommentarene at selskapet ikke bør utstede opsjoner til styremedlemmer.
  • Anbefalingen om revisor er omformulert slik at de retter seg uttrykkelig mot styret samt mot revisjonsutvalg så langt de passer.

Selv om anbefalingene fra NUES er ment for større selskaper er det mange elementer i anbefalingen som også er relevant for mindre selskaper. Således anbefaler vi daglig leder og styremedlemmer i alle aksjeselskaper å lese gjennom anbefalingen. Du kan lese hele Norsk anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse her.

Dersom du kun er interessert i å se på endringene kan du lese endringsdokumentet her.

Dersom du ønsker å lære ytterligere om styrearbeid – gå til Styreskolen.

Emisjon | Kapitalforhøyelse – Slik går du fram
Emisjon _ Kapitalforhøyelse – Slik går du fram

Emisjon | Kapitalforhøyelse – Slik går du fram

15. september 2022 22 min read