Hvor mye tid krever et styreverv?

2 min lesing
30. juni 2019

Den 28. juni 2019 publiserte Nærings- og fiskeridepartementet en rapport om hvor mye tid styreledere og styremedlemmer i selskaper notert på Oslo Børs bruker på sine styreverv. Bakgrunn for undersøkelse var et ønske fra departementet om å få bedre faktagrunnlag om styremedlemmenes faktiske tidsbruk på sine verv. I tillegg ble det i undersøkelsen også avdekket faktorer som styrelederne mener er viktige for å få til et effektivt styrearbeid.

Undersøkelsen – som ble utført av Boston Consulting Group – var todelt. Den ene delen bygget på en anonym, digital spørreundersøkelse der til sammen 47 styreledere og styremedlemmer deltok. Den andre delen bestod i dybdeintervjuer med syv styreledere i noterte selskaper med statlig eierandel.

Tidsbruk

Følgende sentrale forhold kommer blant annet frem i undersøkelsen i forhold til tidsbruk:

 • En styreleder bruker i gjennomsnitt 503 timer per år på forberedelser og gjennomføring av styre- og komitémøter mens tilsvarende tall for styremedlemmer var 388 timer.
 • I tillegg benytter også styreledere betydelig tid på øvrige oppgaver slik som dialog med daglig leder, øvrige styremedlemmer og aksjonærer samt en rekke representasjonsoppgaver. Tallene varierer en del, men enkelte styreledere benytter opptil 1200 timer i året på et enkelt verv.
 • Det gjennomføres normalt 6 til 11 ordinære styremøter i året. I tillegg kommer noen kortere telefonstyremøter, ofte i forbindelse med hastesaker.
 • Det er også vanlig med utvidede styresamlinger én til to ganger i året som typisk går over to dager. I rapporten kommer det også frem at det blir stadig mer vanlig å gjennomføre styreturer av lengre varighet, noen ganger i opptil en hel uke. Hovedformålet med disse turene er kompetanseheving samt teambygging.
 • Et ordinært styremøte varer i snitt syv timer.
 • I forkant av styremøte brukte de spurte i snitt ni timer på forberedelser, hvorav styreleder i snitt benytter tre timer mer enn øvrige styremedlemmer.
 • 76 % prosent av de spurte svarte at tidsbruken for styreverv har økt de siste årene. Rundt 50 % svarte at økningen i tidsbruken i stor grad skyldes strengere regulering og krav til etterlevelse, men også økt kompleksitet, raske endringer og strategiske utfordringer trekkes frem som viktige faktorer.
 • I en rangering på de temaer som styret brukte mest tid på kommer kategoriene «Selskapets prestasjon» og «Strategi og M&A» ut som de to kategoriene på topp. Like etter kommer tema knyttet til nye forretningmodeller og ny vekst.

Totalt sett gjenspeiler studien en positiv vurdering fra deltagerne av hvordan tiden i styrene benyttes i dag. I undersøkelsen fremgår det at 88 % av de spurte mener møtevarighet er tilstrekkelig for å dekke ønsket agenda, 95 % mener styret jobber effektivt og 88 % sier faktisk brukt tid på vervet er på linje med forventet tidsbruk.

Effektivt styrearbeid

I dybdeintervju med de syv styrelederne kommer det frem flere faktorer som styrelederne mente er viktige for et effektivt styrearbeid. Dette gjelder:

 • Strukturert forberedelse av dokumentasjon fra administrasjon og komitéer gjør det mulig å fokusere på viktige diskusjonspunkter i møtet.
 • Godt planlagt møtegjennomførelse og disiplinert overholdelse av agenda. Det vil si at det bør gjøres god forventningsavklaring med administrasjonen på forhånd.
 • Tillit og åpen atmosfære i styrerommet sikrer gode innspill og god diskusjon.
 • Fornuftig sammensetning av ressurser i styret med mangfold i bakgrunn og kompetanse sikrer gode og varierte innspill.
 • Styret må forstå sin rolle som ikke-operativ enhet i selskapet. Det vil si at styret skal gi retning og ikke involvere seg for aktivt i driften.
 • Styret bør opptre tydelig, men konstruktivt, mot administrasjonen for å skape energi og ikke ta bort motivasjon.
Relevans i forhold til mindre selskaper

Undersøkelsen tar for seg styrearbeid i de største selskapene på Oslo Børs og funnene kan således ikke uten videre overføres til et typisk norsk aksjeselskap. De delene av rapporten som påpeker at det blir stadig mer tidskrevende å ha styreverv på grunn av strengere regulering, krav til etterlevelse, økt kompleksitet, raske endringer og strategiske utfordringer, er overførebare til mange SMB-bedrifter.

Du kan lære mer om styrearbeid på Styreskolen.