Hvor mange medlemmer bør et styre ha?

3 min lesing
21. oktober 2018

Det er en rekke forhold som aksjonærene bør ta hensyn til ved sammensetning av et profesjonelt og velfungerende styre. Prosessen med å sette sammen et styre kan langt på vei sammenlignes med å sette sammen en ledergruppe. Det gjelder å ta utgangspunkt i selskapets situasjon og finne de riktige personene selskapet har behov for med tanke på kompetanse, personlige egenskaper og ikke minst motivasjon. Men hvor mange medlemmer bør det være i et styre? Det er ett av flere tema som bladet Kapital adresserer i utgave 18/2018 der de stiller spørsmålet «Er norske styrerom fylt opp med for mange styremedlemmer?».

Kapital har i den anledning gjort en kartlegging av 135 selskaper på Oslo Børs, herunder en gjennomgang av selskapenes generalforsamlinger fra første halvår 2018. Her fremkommer det at flere av selskapene foretok en justeringer i antall styremedlemmer – både når det gjelder økning og reduksjon. Allikevel er trenden klar i blant selskapene i utvalget – det blir i snitt færre medlemmer i styrene. Imidlertid har selskapene et stort spenn i antall styremedlemmer – det varierer fra tre til tolv medlemmer. Undersøkelsen viser også at der ansatte er med i styret er det mest vanlig at de ansatte stiller med to representanter, men det er flere eksempler på opptil fire ansatterepresentanter rundt styrebordet. 

I artikkelen har Kapital intervjuet flere styreledere – herunder Gunnar Eckbo – som er styreleder i Styreinfo. Han uttaler at mer enn ti styremedlemmer blir for tungt. Dette da alle styremedlemmer skal bli hørt, og man skal gå rundt hele styrebordet før man konkluderer i en sak. Dette blir en tung prosess, og lange møter, når det blir for mange styremedlemmer. Han mener derfor at det ideelle er mellom fem og syv styremedlemmer – og at det er tilstrekkelig med to ansatterepresentanter i styret. Da kan de to kandidatene støtte hverandre og fremme saker som de er opptatte av.

Eckbo får støtte fra Diderik Schnitler, som er mangeårig styreleder i Wilh. Wilhelmsen Holding. Han sier at et styre egentlig bør være så lite som mulig. Han trekker her frem sin erfaring fra ledervervet i Wilh. Wilhelmsen Holding – der det er kun fem styremedlemmer. Her opplever han at det er enklere for han som styreleder å få alle i styret til å være med i diskusjoner når det er få styremedlemmer.

Jon H. Nordbrekken  som er styreleder i B2 Holding leder et styre på fem styremedlemmer, men selskapet har i tillegg tre varamedlemmer. Nordbrekken uttaler at B2 Holding har en transaksjonsorientert virksomhet med mange oppkjøpscase som skal gjennom styret. Det er derfor viktig at selskapet har rask tilgang til alle styremedlemmene. Styret må kunne ta gode og raske beslutninger  og styret må være organisert i forhold til det. Ved å ha flere vararepresentanter får B2 Holding en god beredskap ved ferie eller når noen i styret ikke er tilgjengelig. På grunn av denne beredskapen deltar også varamedlemmene på alle styremøtene slik at de i likhet med resten av styret har god innsikt i alle sakene som er til behandling.

At selskaper med mindre styrer gjør det bedre enn selskaper med mange styremedlemmer støttes også i en studie utført av GMI Ratings på store amerikanske selskaper i 2014. Her kommer det frem at selskaper i gruppen med færrest styremedlemmer gjorde det 8,5 prosentpoeng bedre enn sammenlignbare selskaper, mens de selskaper som havnet i gruppen med flest styremedlemmer underpresterte med 10,85 prosentpoeng.

Smaller Boards Get Bigger Returns

Artikkelen i Kapital gir ikke noe klart svar på hva som er et optimalt antall medlemmer i et styre, ut over at det ikke bør være for mange. Dette synspunktet støttes også i mye av den tradisjonelle organisasjons- og ledelseslitteraturen – der det ofte anbefales at både ledergrupper og styret ikke bør være på mer enn rundt syv personer. Et stort styre kan bidra til større bredde i kunnskap  men det er også fare for at styret kan bli tungrodd. I tillegg vil et stort styre kunne føre til at mange styremedlemmer blir passive.

Link til hele artikkelen i Kapital finner dere her (bak betalingsmur).

Lær mer om styrearbeid – inkludert styrets sammensetning – på Styreskolen