Oljefondet lanserer nye forventninger til styrene

3 min lesing
28. oktober 2018

I forbindelse med fremleggelse av resultatene for tredje kvartal 2018 la Norges Bank Investment Management (NBIM) – som har ansvaret for å forvalte Statens pensjonsfond utland (populært kalt «Oljefondet») – frem tre såkalte posisjonsnotater om styrearbeid. Dette er viktige notater da posisjonsnotatene danner grunnlaget for NBIM sin diskusjon og stemmegivning i de selskaper som Oljefondet er investert i – det vil si rundt 9000 selskaper spredt over 70 land. 

De tre notatene som ble publisert den 26. oktober 2018 tar for seg: 

  • Ønske om bransjeekspertise i styret
  • Styremedlemmers tidsbruk på styrevervet
  • Viktigheten av å skille rollen som daglig leder og styrets leder

I forbindelse med fremleggelse av de nye posisjonsnotatene uttalte leder av NBIM – Yngve Slyngstad – at dette var noe av det viktigste de har publisert på hele eierskapsområdet. Oljefondet er blitt en stor eier, men deler eierskapet med mange andre. Hvordan sørger man da for god selskapsstyring? En ting er gjennom å stemme. Men mye viktigere enn det er hvilke representanter aksjonærene velger for å styre selskapet på deres vegne. 

Notatene ligger tilgjengelig på NBIM sin hjemmeside, men under finner dere en kort oppsummering av hovedpunktene.

Notat 1: Bransjeekspertise i styret

I notatet om bransjeekspertise i styret trekker NBIM frem følgende hovedpunkter:

✔ Styret bør samlet ha en grundig forståelse av bransjen selskapet opererer i. Flertallet av de uavhengige styremedlemmene bør ha grunnleggende bransjeinnsikt.

✔ Styret bør ha tilstrekkelig bransjeekspertise for å kunne følge opp ledelsens gjennomføring av selskapets strategi. Minst to av de uavhengige medlemmene bør ha arbeidet i bransjen.

✔ Styret bør sørge for en effektiv nominasjonsprosess som kan identifisere passende kandidater med bransjeekspertise. Styret bør forklare hvordan kandidatenes kvalifikasjoner er relevante for styrevervet.

Bakgrunnen for at NBIM mener at bransjeekspertise i styret er viktig er blant annet fordi dette gir styret en bedre forståelse av selskapets virksomhet, risikoer, hovedkonkurrenter og de trender som vil forme bransjen. Manglende bransjeinnsikt kan føre til at styret ikke vil kunne lede selskapets strategiarbeid på en god måte og heller ikke overvåke ledelsen effektivt.

Les hele notatet her.

Notat 2: Styremedlemmers tidsbruk

I notatet om styremedlemmers tidsbruk trekker NBIM frem følgende hovedpunkter:

✔ Styremedlemmer bør sette av tilstrekkelig tid til å utføre sine verv på en god måte. Styremedlemmer i børsnoterte selskaper bør ikke sitte i flere enn fem styrer samtidig.

✔ Styreleder er ansvarlig for å lede styrets arbeid og bør bruke vesentlig tid på å utføre sitt verv på en god måte. En styreleder i et ledende selskap bør som regel ikke være styreleder i et annet selskap.

✔ Styremedlemmer bør bidra til effektive diskusjoner og beslutninger ved å være tilstede på alle møter. Styret bør offentliggjøre hvor mange av møtene hvert styremedlem har deltatt på og forklare fravær.

✔ Styret er ansvarlig overfor aksjonærene for den tid styremedlemmene setter av til vervet. Styret bør offentliggjøre alle eksterne styreverv, komitéverv og ansettelsesforhold, slik at aksjonærene kan vurdere hvordan styret fungerer.

NBIM begrunner dette blant annet med at det er viktig å flagge en forventning om at det må legges ned mye tid i styrearbeidet.  Det fremheves at aksjonærer har en åpenbar interesse av at styremedlemmene har nok tid til å utføre arbeidet de ble valgt til å gjøre. Styrets medlemmer bør stille godt forberedt til møtene og delta aktivt i diskusjonene. Dette krever tid og tilgjengelighet, og det vil derfor være en grense for hvor mange styreverv en person kan inneha og hvilke andre forpliktelser et styremedlem kan inneha samtidig.

Les hele notatet her.

Notat 3: Skille rollen som daglig leder og styrets leder

I notatet trekker NBIM frem følgende hovedpunkter:

✔ Styret bør kunne utøve objektivt skjønn og treffe avgjørelser med tilstrekkelig uavhengighet fra administrasjonen.

✔ Styret bør ledes av et uavhengig styremedlem. Rollene som styreleder og administrerende direktør bør ikke utøves av samme person.

NBIM uttaler i notatet at det globalt er stadig færre selskaper der samme person er både daglig leder og styreleder, men det er fortsatt en del land der dette er vanlig blant de største selskapene – herunder USA. NBIM har som global investor erfart at en uavhengig styreleder er i sterkere posisjon for å lede strategi, føre tilsyn med ledelsen og fremme interessene til aksjonærene. Styreleders uavhengige rolle er spesielt relevant ved overvåking av ledelsens resultater og ved fastsettelse av avlønningssystem for ledelsen.

Les hele notatet her.

For øvrig var Oljefondets avkastning i tredje kvartal 2018 på 2,1 prosent, tilsvarende 174 milliarder kroner.

Lær mer om styrearbeid på Styreskolen.