Fysiske og digitale styremøter er nå likestilt – hva betyr det?

2 min lesing
1. juni 2021

Det siste året har næringslivet hatt større mulighet til å holde digitale møter gjennom en midlertidig lov. Denne loven ble opphevet 1. juni 2021. Samme dag trådte nye, permanente regler i kraft, som gir foretakene mulighet til å selv velge møteform.

Det er hyggelig å se at de fleste av høringsinnspillene fra Orgbrain er blitt tatt inn i den nye lovteksten. Det vil blant annet si at foretakene selv kan velge om de ønsker å holde fysiske eller digitale styremøter, generalforsamlinger, årsmøter og selskapsmøter.

I foretakslovgivningen har utgangspunktet før endringene vært at norske foretak må holde fysiske møter. Etter at de nye reglene nå er tredd i kraft, vil foretakene selv kunne avgjøre hvordan de skal holde møtene sine, og legge til rette for at beslutninger kan tas uten at man må møtes fysisk.

Av ny aksjelov § 1-5 a kan man lese:

Med møte i denne loven menes møte hvor de som deltar enten er fysisk til stede på møtet (fysisk møte), eller deltar ved bruk av elektroniske hjelpemidler (elektronisk møte).

Det vil si at møtebegrepet i loven likestiller fysiske og digitale møter. 

Bakgrunn for endringene er at myndighetene ikke ønsker å pålegge næringslivet å holde møter på den ene eller andre måten. Derfor får man nå en lovgivning som gir foretakene fleksibilitet til selv å avgjøre hvordan møtene sine skal avholdes. Det er også blitt hensyntatt at digitale møter kan redusere kostnader til reise og leie av lokaler, og at digitale møter i større grad kan legge til rette for at deltakere med nedsatt funksjonsevne kan delta. Det er også blitt vektlagt at mindre reisevirksomhet er positivt for klimaet.  

Selv om det nå åpnes for økt bruk av digitale møter så skal saksbehandlingen være forsvarlig, både i styremøter og i møter for eiere og medlemmer. Enda selskapene nå får større fleksibilitet, skal aksjeeierne fortsatt ha mulighet til å utøve sine eierrettigheter på en god måte. Det betyr blant annet at aksjeeiere som deltar digitalt skal ha mulighet til å følge forhandlingene, ta ordet og avgi stemme på en betryggende måte.

Lovendringene vil trolig føre til at styremedlemmer og aksjeeiere fremover i langt større grad forventer å kunne delta på styremøter og generalforsamlinger uten å være fysisk til stede. Dette betyr at daglig leder og styrets leder får et enda større press på seg til gå til anskaffelse av systemer som gjør at styremøter og generalforsamlinger kan gjennomføres digitalt på en betryggende måte.

Lover som er berørt

For å se hvilke endringer som er gjort i aksjeloven finner dere endringene på side 88 i lovproposisjonen. Her er det imidlertid i etterkant kommet inn en justering i aksjeloven § 6-19 (2) som gjør at flertall av styrets medlemmer kan kreve at styremøter skal holdes enten som fysisk eller digitalt møte. 

Nyttig hjelp

GRATIS TILGANG TIL STYREPORTAL