Frist for årsregnskap og generalforsamling utsettes til 31. august 2021

1 min lesing
18. juni 2021

Finansdepartementet sendte 9. april 2021 på høring et høringsnotat med forslag til midlertidig lov om utsettelse av fristene for å fastsette årsregnskap mv. og avholde ordinær generalforsamling mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. Høringsfristen var 15. april 2021.

Bakgrunn for lovforslaget er at departementet har mottatt innspill fra en rekke aktører om at også i år er fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning utfordrende for næringslivet å overholde på grunn av utbruddet av covid-19. Det samme gjelder fristene i aksjeloven, allmennaksjeloven og samvirkelova for å avholde ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte.

Alle høringsinstansene som har uttalt seg om forslaget, støtter at det gis utsatt frist for fastsettelse av årsregnskap og årsberetning mv. og for avholdelse av ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte.

Den 18. juni vedtok Stortinget en midlertidig lov om å utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning mv. med to måneder i 2021. Loven trådte i kraft samme dag.

Loven innebærer at fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning utsettes med to måneder i 2021 for de fleste regnskapspliktige, til innen utløpet av august 2021. Den samme utsettelsen vil gjelde fristen for å avholde ordinær generalforsamling i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper og ordinært årsmøte i samvirkeforetak. Generalforsamling og årsmøte skal med dette for de fleste selskaper og samvirkeforetak avholdes innen utgangen av august 2021. Det er også vedtatt å utsette fristene for å avholde ordinær generalforsamling for boligbyggelag og borettslag, samt ordinært årsmøte for eierseksjonssameier med to måneder i 2021, til innen utløpet av august 2021.

Loven gjelder ikke for foretak med omsettelige verdipapirer tatt opp til handel på regulert marked, eller som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet.

Det foreslås at loven skal gjelde frem til 10. november 2021, slik at foretak med avvikende regnskapsår også omfattes av forslaget.

Proposisjon til Stortinget kan du lese her.