Frist for årsregnskap og generalforsamling utsettes til 30. august

1 min lesing
15. mai 2020

Fredag 15. mai sendte regjeringen på høring et lovforslag om å utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning, samt for å holde ordinær generalforsamling og årsmøte, med to måneder.

Bakgrunn for lovforslaget er at Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt innspill fra en rekke aktører om at fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er utfordrende for næringslivet å overholde på grunn av utbruddet av covid-19. Det samme gjelder fristene i aksjeloven, allmennaksjeloven og samvirkelova for å avholde ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte.

Selv om det allerede er åpnet for å holde styremøter og generalforsamling uten fysisk oppmøte, fremkommer det i høringsnotatet at det ikke er alle som per i dag evner å avholde møter digitalt. Det vises her til at det fortsatt er selskaper som manglende tilgang til tekniske løsninger, eller manglende kunnskap om bruk av slike løsninger. Regjeringen foreslår derfor å gi foretakene bedre tid til å fastsette årsregnskapet, samt avholde ordinær generalforsamling og årsmøte.

Næringsminister Iselin Nybø sier i en pressemelding at forslaget som nå er sendt på høring, vil hjelpe næringslivet ytterligere til å håndtere utfordringer som følge av koronakrisen.

Tidligere er det allerede blitt vedtatt å utsette fristen for å levere skattemelding for formuesskatt og inntektsskatt for næringsdrivende og selskaper fra 31. mai til 31. august.

Innspill på det nye lovforslaget må sendes til departementet innen tirsdag 19. mai kl. 16:00.

Oppsummering av høringsnotatets innhold

I høringsnotatet foreslås det at fristene i regnskapsloven § 3-1 tredje ledd for å fastsette årsregnskap og årsberetning, utsettes med to måneder i 2020. Det samme gjelder fristen for å avgi revisjonsberetning etter revisorloven § 5-6 og fristen for å ilegge forsinkelsesgebyr
etter regnskapsloven § 8-3.

Det foreslås også å utsette fristene for å avholde ordinær generalforsamling for aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, og ordinært årsmøte for samvirkeforetak. Det vil si at fristene i aksjeloven § 5-5 første ledd, allmennaksjeloven § 5-6 første ledd og samvirkelova § 41 første ledd første punktum utsettes med to måneder for ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte i 2020.

Det foreslås at loven skal gjelde frem til 31. desember 2020, slik at foretak med avvikende regnskapsår også omfattes av forslaget.

Forslagene om utsettelse av fristene gjelder ikke for regnskapspliktige foretak med omsettelige verdipapirer tatt opp til handel på regulert marked og foretak som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet etter finanstilsynsloven.

Les høringsforslaget her. 

Avhold din generalforsamling digitalt her.