Ny lov åpner for økt bruk av digitale møter i foretak – Høringssvar fra Orgbrain

1 min lesing
23. februar 2021

Hovedregelen i aksjeloven er at saksbehandlingen skal foregå i fysiske møter. Blant annet står det i aksjeloven § 5-8 at generalforsamling skal holdes «i kommunen» der selskapet har sitt forretningskontor, eller på et annet bestemt angitt «sted» angitt i vedtektene. Videre går det frem av aksjeloven § 5-2 at aksjeeiere har rett til å møte i generalforsamling, enten selv eller ved fullmektig.

Som følge av myndighetspålagte restriksjoner under utbruddet av covid-19 ble “Midlertidig lov 26. mai 2020 nr. 54 om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19” (heretter benevnt “midlertidig lov”) innført i mai 2020. Den midlertidige loven medførte blant annet til at saksbehandling i styremøter og generalforsamlinger kan skje uten krav til fysiske møter. Bakgrunnen for loven var hensynet til at foretakene skulle kunne fatte nødvendige beslutninger, og at involverte skulle kunne ivareta sine rettigheter og oppfylle sine plikter, uten å opptre i strid med restriksjoner, anbefalinger eller råd fra myndighetene.

Loven er – som navnet tilsier – kun en midlertidig lov, og satt til å opphøre 1. juni 2021.

Den midlertidige loven har blitt svært godt mottatt av næringslivet. Dette har ført til at Nærings- og fiskeridepartementet i desember 2020 publiserte et høringsnotat, der departementet foreslår en rekke permanente endringer i lovgivningen, som langt på vei sidestiller fysiske- og digitale møter. Dette mener Orgbrain er svært positivt da dette gir selskapene større fleksibilitet i selskapsstyringen og gjør det enklere å ta på seg styreverv.

Som en leverandør av systemer for avholdelse av digitale styremøter- og generalforsamling, er lovgivning rundt selskapsmøter et tema som engasjerer oss i Orgbrain. Vi har derfor – som den eneste i bransjen – valgt å involvere oss aktivt i det lovarbeidet som nå pågår. Blant annet har vi bidratt til utarbeidelse av den midlertidige loven (Prop. 115 L (2019–2020)), samt bistått med høringssvar til den nye loven som nå er under utarbeidelse.

Den nye lovgivningen er ventet å tre i kraft innen 1. juni 2021, og vil berøre både aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, ansvarlige selskaper, kommandittselskaper, samvirkeforetak, stiftelser og finansforetak som ikke er organisert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap.

Du kan lese vårt siste høringssvar ved å gå inn på regjeringen sin side her.