Nytt lovkrav om styreansvarsforsikring

2 min lesing
5. april 2021

Ved ikrafttredelse av ny revisorlov 1. januar 2021 kom det samtidig inn en tilføyelse i regnskapsloven som medfører at norske selskaper nå er pliktige til å opplyse i sin årsberetning om styret og daglig leder har tegnet ansvarsforsikring.

I regnskapslovens § 3-3a er følgende tatt inn i lovteksten:

«Det skal gis opplysninger om det er tegnet forsikring for styrets medlemmer og daglig leder for deres mulige ansvar overfor foretaket og tredjepersoner og i tilfelle om forsikringsdekningen»

Små foretak har ikke krav til å utarbeide årsberetning, og er dermed unntatt fra kravet.

Begrunnelse

Som en begrunnelse for lovendringen, fremkomme det i forarbeidene at hensyn til investorer er en sentral årsak for lovendringen. I Prop. 37 LS (2019–2020), seksjon 19.3.6 kan man blant annet lese følgende:

«Departementet slutter seg til utvalgets og underutvalgets vurdering når det gjelder spørsmålet om det skal oppgis i årsberetningen om styrets medlemmer og daglig leder har tegnet ansvarsforsikring. Departementet viser til at slik informasjon blant annet kan komme til å inngå i beslutningsgrunnlaget for investorer som vurderer å investere i det reviderte foretaket. En slik plikt kan også bidra til å synliggjøre det ansvaret den revidertes ledelse har»

Styreansvarsforsikring

Jeg har i tidligere blogger argumentert for viktigheten av å tegne styreansvarsforsikring. Mitt viktigste argument har ikke vært å tilfredsstille investorenes behov for informasjon, men å beskytte styremedlemmers og daglig leders personlige økonomi.

Situasjonen er slik at ved å inneha et styreverv – eller rolle som daglig leder – pådrar du deg et ubegrenset personlig ansvar overfor kreditorer, ansatte og andre berørte parter. Det vil si at du som styremedlem eller daglig leder hefter med hele din personlige formue (sparepenger, bolig, bil og så videre) dersom det skulle oppstå en tvist som ender med en erstatningssak og tilhørende dom.

Lovendringen medfører at styreansvarsforsikring blir løftet opp som tema i styrene når årsberetningen skal utarbeides. Dette vil forhåpentligvis føre til at flere selskaper tegner en slik forsikring.

Lovpålagt å tegne styreansvarsforsikring

Nå er det altså blitt lovpålagt å opplyse i årsberetningen om det eksisterer slik forsikring. Det er kanskje ikke utenkelig at det om noen år blir lovpålagt å tegne en styreansvarsforsikring før man tiltrer et styreverv. Et slikt krav ble nevnt – men ikke utredet – i forarbeidet. Om et slikt lovkrav er riktig vei å gå er jeg usikker på, men uansett er det positivt at styreansvarsforsikring blir gjort bedre kjent for de som påtar seg styreverv eller rolle som daglig leder.

Les også

Ny dom utvider styreansvaret – dette bør du gjøre!

Styremedlem – du er saksøkt


CTA Blogg – Styreinstruks