Flere styremedlemmer saksøkes

2 min lesing
16. oktober 2023

I Kapital 36/2023 kan man i en artikkel lese at det nå er en kø av saker i domstolen som gjelder styreansvar. Ifølge advokat Svein Steinfeld Jervell, partner og advokat i Dalan advokatfirma, har trenden de senere årene vært 100 styreansvarssaker årlig, der antallet nå er økende. Årsaken til økningen begrunnes med at det er en generell trend med å søke å legge ansvar på andre, samt utfordrende økonomiske tider.

Advokat Jervell påpeker overfor Kapital at det finnes mange årsaker til å saksøke et styre. En vanlig trend er at saker reises i kjølvannet av et selskaps konkurs, enten av kreditorer, leverandører, konkursbo eller aksjonærer. Et gjentagende problem er at styret unnlater å melde oppbud, selv om selskapet er insolvent og drives på kreditorenes bekostning.

Det er heller ikke uvanlig at et styremedlem saksøkes for å ha overskredet sine fullmakter. Det er også flere saker for domstolen hvor styremedlemmer har inngått avtaler med nærstående eller andre avtaler som anses ugunstige.

Artikkelen belyser også at styremedlemmer i borettslag er spesielt sårbare. Karakteristisk for disse sakene er at styremedlemmene ofte mangler den samme styrekompetanse som styremedlemmer i større selskaper, samtidig som de forvalter betydelige verdier.

Det er også flere grunner til at et styremedlem kan bli saksøkt. Blant annet er det mange styremedlemmer som bryter loven på grunn av brudd på personvernregelverket.
 

Hvordan du kan forebygge søksmål

Den beste måten å unngå å bli saksøkt er å gjøre en god jobb i styret. Dette omfatter blant annet å sette seg grundig inn i hvilke ansvar og forpliktelser som følger med rollen som styremedlem, sette seg grundig inn i sakene før du fatter en beslutning, dokumenter alle  beslutninger, og begrunnelse for dette i protokoll fra møtet. For å systematisk overholde forpliktelser og sikre god oversikt, kan det være fornuftig å bruke profesjonelle verktøy, som for eksempel en styreportal

Tegn styreansvars-forsikring

Selv om du gjør alt riktig i ditt styreverv, kan du likevel risikere å bli saksøkt. Selv om ikke motparten skulle vinne frem til slutt, kan det være svært kostbart å forsvare seg i flere rettsinstanser – særlig om motparten har dype lommer. De fleste vil nok også finne det ubehagelig å gå gjennom en prosess der de er saksøkt for flere millioner, spesielt hvis man er overbevist om at man har opptrådt korrekt. I noen tilfeller kan man også føle seg presset til et ufordelaktig forlik på grunn av manglende midler til et forsvar.

Vi har tidligere fremhevet betydningen av styreansvarsforsikring. En slik forsikring er relativt billig. Kostnadene ligger på noen tusen kroner i året for små- og mellomstore virksomheter, og gjelder normalt for hele styret og daglig leder. 

I tilfelle av en rettsprosess bistår forsikringsselskapet med en advokat som håndterer saken frem til det eventuelt avsies en dom. Skulle du tape saken, dekker forsikringen både oppståtte kostnader og det faktiske kravet, gitt at det ikke overstiger en forhåndsbestemt maksimumsgrense.