Elon Musk får ny sjef

2 min lesing
8. november 2018

Den 7. november 2018 meldte Tesla at det er australske Robyn Denholm – som har vært styremedlem i Tesla siden 2014 – som overtar rollen som styreleder etter Elon Musk. Denholm kommer fra en stilling som finans- og strategidirektør for Australias største telekomselskap – Telstra Corporation. Hun har tidligere arbeidet i Juniper Networks, Sun Microsystems og Toyota.

Robyn Denholm tiltrer rollen umiddelbart, men vil ikke jobbe fulltid i Tesla før oppsigelsesperioden på seks måneder i nåværende jobb løper ut. Denholm har både australsk og amerikansk statsborgerskap.

Bakgrunnen for at Elon Musk går av som styreleder har sammenheng med den famøse Twitter-meldingen han skrev i august 2018 der han sa han vurderte å ta Tesla av børs:

Denne meldingen førte til at Musk ble saksøkt av det amerikanske finanstilsynet (SEC), der de anklaget han for å gi falsk og villedende informasjon til markedet om at han hadde finansieringen i orden. I september inngikk Musk et forlik med de amerikanske myndighetene som medførte at han kan fortsette i rollen som daglig leder, men han må forlate vervet som styreleder i minimum tre år. Tesla aksepterte i tillegg at det ble oppnevnt to uavhengige styremedlemmer.

At Musk i det hele tatt har hatt rollen som både styreleder og daglig leder i Tesla har blitt kritisert av mange – selv om denne dobbeltrollen ikke er uvanlig i amerikanske børsnoterte selskaper.

I Norge er det ikke tillat at daglig leder i  allmennaksjeselskaper (ASA) også er medlem av styret, jf. allmennaksjeloven § 6-1 (3). Før 2010 var det imidlertid lov for daglig leder å være styremedlem (men ikke styrets leder) i allmennaksjeselskap, men denne muligheten ble fjernet ved lov 25. juni 2010 nr. 33. I forarbeidet til loven fremkommer blant annet følgende begrunnelse:

«Styret har en kontrollfunksjon overfor daglig leder. Dersom daglig leder er styremedlem, medfører dette at han eller hun pålegges en kontrollfunksjon for det arbeidet vedkommende selv utfører. En slik dobbeltrolle kan svekke styrets utøvelse av sin kontrollfunksjon. Dette taler i utgangspunktet mot at daglig leder sitter i styret.»

Bakgrunnen for regelen om at daglig leder ikke skal være en del av styret begrunnes hovedsakelig i forhold til styrets tilsynsoppgaver. Ettersom styret har til oppgave å føre tilsyn med daglig leder, og selskapets virksomhet for øvrig, er det uheldig at daglig leder også er en del av styret. Forbudet mot at daglig leder er en del av styret, inkludert styrets leder, gjelder ikke for norske aksjeselskaper (AS). Her har ønsket om fleksibilitet fått forrang fremfor hensynet til å sikre styrets uavhengighet.

I forbindelse med fremleggelse av resultatene for tredje kvartal 2018 la Norges Bank Investment Management (NBIM) – som har ansvaret for å forvalte Statens pensjonsfond utland (populært kalt «Oljefondet») – frem tre såkalte posisjonsnotater om styrearbeid. I ett av notatene uttaler NBIM at det globalt er stadig færre selskaper der samme person er både daglig leder og styreleder, men det er fortsatt en del land der dette er vanlig blant de største selskapene – blant annet USA. NBIM har som global investor erfart at en uavhengig styreleder er i sterkere posisjon for å lede strategi, føre tilsyn med ledelsen og fremme interessene til aksjonærene. Styreleders uavhengige rolle er spesielt relevant ved overvåking av ledelsens resultater og ved fastsettelse av avlønningssystem for ledelsen. Derfor kommer det frem i notatet at NBIM vil bruke sin eiermakt til å påvirke at selskapene skiller rollen som styreleder og daglig leder.

Lær mer om styrearbeid på Styreskolen.