Det blir nå enklere å stifte aksjeselskap

1 min lesing
24. februar 2022

Den 24. februar 2022 sendte Nærings- og fiskeridepartementet ut en pressemelding der de opplyste at regjeringen foreslår nye regler for å gjøre det enklere å stifte og registrere aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og filialer på nett, på tvers av hele EØS.

I pressemeldingen sier næringsminister Jan Christian Vestre at digitale og moderne løsninger vil være en viktig bidragsyter for verdiskapingen i norsk næringsliv. Enklere løsninger gjør at bedrifter sparer både tid og penger og heller kan bruke ressursene sine på å skape nye arbeidsplasser og øke verdiskapingen.

Forslaget innebærer at det vil bli enklere å stifte og registrere aksjeselskaper elektronisk på tvers av landegrensene i EØS. I tillegg foreslår regjeringen at det skal være mulig å registrere både allmennaksjeselskaper og norskregistrert utenlandsk foretak elektronisk. Det vil for eksempel gjøre det enklere for norske eksportbedrifter å etablere virksomhet i andre EØS-stater.

Regjeringen foreslår også nye krav til saksbehandlingstiden ved registrering av aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og filialer. Hovedregelen skal være saksbehandlingstid i løpet av fem virkedager. I forslaget er det også nye regler for fastsettelse av gebyr for tilgang til saksopplysninger, informasjon om selskapene og bruk av Foretaksregisterets og Enhetsregisterets elektroniske tjenester.

Brønnøysundregistrene publiserer allerede mye informasjon på sine nettsider om registrerte virksomheter. Forslaget legger ytterligere til rette for offentliggjøring av selskapsopplysninger, slik at allmenheten skal ha god tilgang til dette. I høringsnotatet foreslås det også at Brønnøysundregistrene skal publisere mer informasjon om hvordan man registrerer selskaper på engelsk. Det er for eksempel snakk om informasjon om hvilke regler som gjelder etter norsk rett for registrering av selskaper og filialer. Det foreslås også å dele flere opplysninger mellom foretaksregistrene i EØS-statene.

Forslaget fra regjeringen medfører endringer i aksjeloven, enhetsregisterloven, foretaksregisterloven og regnskapsloven.

Fristen for å gi høringsinnspill er satt til 13. mai 2022. Høringssvar kan sendes til https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-/id2899540/

Lenke til høringsnotatet finner dere her.