Ny strategi for en enklere hverdag i småbedriftene

4 min lesing
26. august 2019

Den 25. august 2019 publiserte Nærings- og fiskeridepartementet en pressemelding med overskrift «Ny strategi for en enklere hverdag i småbedriftene». I pressemeldingen legger departementet frem et strategidokument på 84 sider som tar for seg hvordan regjeringen skal gjøre hverdagen enklere for små- og mellomstore bedrifter.

I pressemeldingen påpeker næringsminister Torbjørn Røe Isaksen at små- og mellomstore bedrifter er ryggraden i norsk næringsliv. Over en million mennesker jobber i bedrifter med færre enn 50 ansatte, og de skaper verdier for 700 milliarder kroner årlig. Disse bedriftene er viktige for hverdagen til folk flest og Norge vil ikke klare seg uten det store mangfold av varer og tjenester som denne delen av næringslivet produserer. En sterk base med små- og mellomstore bedrifter er derfor avgjørende for samlet verdiskaping og velferdsnivå.

Dagens utfordringer

Regjeringen har skjønt at mindre selskaper har andre utfordringer enn de store, multinasjonale selskapene. For å bedre forstå de  utfordringer som disse bedriftene opplever i sin hverdag har næringsministeren fått innspill fra mer enn 300 små og mellomstore bedrifter om hva som skal til for å gjøre hverdagen deres enklere. De temaene som går igjen hyppigst i tilbakemeldingene fra bedriftene er:

 • Skatt og avgifter: Det er mange forskjellige ønsker om merverdiavgift, både om egne satser, fritak og ønske om færre satser. Redusere uforutsigbarheten, redusere formuesskatten, fjerne forskuddsbeskatning for selvstendig næringsdrivende og senke skattenivået generelt. I tillegg fremkommer det at regelverket er for komplisert.
 • Forenkling: Altinn beskrives som fantastisk, men mye mer av rapporteringen må legges dit.
 • Virkemiddelapparatet: Det vanskelig å orientere seg i jungelen av statlige støtteordninger til forskning og innovasjon alle ordninger. Det bør ikke være så vanskelig at bedriftene må kjøpe bistand til søknadsskriving.
 • Offentlige innkjøp: For store kontrakter gjør at små aktører ikke får mulighet til å levere anbud.
 • NAV: Det må bli lettere for småbedrifter å samarbeide med NAV om rekruttering av ressurser og nye ansatte.

Fire satsingsområder

Tilbakemeldingen danner grunnlag for den strategien som departementet nå legger frem. Denne er fokusert rundt fire satsingsområder:

1. En enklere hverdag

En liten bedrift har mindre administrativ kapasitet enn større bedrifter til drive med aktiviteter som ligger utenfor kjernevirksomheten. De er i betydelig grad avhengig av å bruke arbeidskraft og tid på å produsere varer og tjenester. De må samtidig stort sett etterleve det samme regelverket og rapportere omtrent like mye til myndighetene som større bedrifter. Det medfører at krav og rapporteringer koster relativt sett mer for småbedrifter. Alle forenklinger som bidrar til å redusere de administrative byrdene vil derfor bety relativt sett mer for små bedrifter. Det vil gi dem bedre vilkår for satsing på omstilling, vekst og utvikling. Et brukervennlig virkemiddelapparat som gir brukerne god oversikt og enklere tilgang til relevante virkemidler, bidrar også til en enklere hverdag for små og mellomstore bedrifter. Dette er derfor ett av målene for den helhetlige gjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet.

2. Bedre tilgang til kunder

Det offentlige bruker hvert år over 500 milliarder kroner på innkjøp og er et stort og viktig marked også for små- og mellomstore
bedrifter. God tilgang til å konkurrere om offentlige kontrakter bidrar til nytenking, utvikling og omstilling i slike bedrifter. Regjeringen vil gi små og mellomstore bedrifter en reell mulighet til å konkurrere om relevante offentlige kontrakter, og gjøre det enklere å delta i slike konkurranser.

Regjeringen ønsker å legge til rette for økt eksport fra små og mellomstore bedrifter. Det kan skje ved økt eksport fra bedrifter som allerede eksporterer og ved å stimulere til at flere små- og mellomstore bedrifter starter opp med eksport.

3. Stimulere til økt innovasjonsevne

Regjeringen har som ambisjon at Norge skal bli et av de mest innovative landene i Europa. Det er bedriftene som er motoren i innovasjonsprosessene. Landets store bredde av små- og mellomstore bedrifter innebærer et betydelig potensial for økt innovasjonsevne og verdiskaping. Norge trenger flere små- og mellomstore bedrifter som er både grønnere, smartere og mer nyskapende i produksjon av varer og tjenester. Regjeringen har satset kraftig på virkemidler som styrker næringsrettet forskning og innovasjon, og vil videreføre denne innsatsen. Det gjøres nå en helhetlig gjennomgang av disse virkemidlene. De små- og mellomstore bedriftene mottar en betydelig andel av den samlede innsatsen, og regjeringen har som mål at den samlede innsatsen overfor små- og mellomstore bedrifter videreføres.

4. God nok tilgang på kompetanse og kapital

Små og mellomstore bedrifters omstillings- og verdiskapingsevne er avhengig av kompetente og produktive medarbeidere. En bred satsing på kompetanse i arbeidsstyrken og tilgang på arbeidskraft vil være avgjørende for at små- og mellomstore bedrifter kan bidra til økt vekst og jobbskaping. Regjeringen har høye ambisjoner for Norge som kunnskapsnasjon, og ser det som avgjørende at små- og mellomstore bedrifter får tilgang på kompetent arbeidskraft innenfor de områder det er behov for.

Små- og mellomstore bedrifter i alle bransjer og ulike faser i utviklingen trenger tilgang på kapital. Den viktigste kilden til kapital for små- og mellomstore bedrifter i Norge er kapitalmarkedet i Norge. I tillegg bidrar det næringsrettede virkemiddelapparatet med kapital og ordninger med risikoavlastning for små og mellomstore bedrifter. Regjeringen er opptatt av å bidra til god nok tilgang på kapital for små- og mellomstore bedrifter ved å tilrettelegge for et velfungerende kapitalmarked som fremmer realisering av lønnsomme investeringer, og vil prioritere næringsfremmende skatte- og avgiftsendringer.

Sentrale tiltak

Strategidokumentet inneholder en rekke tiltak, der departementet trekker frem følgende åtte i sin pressemelding:

 1. Redusere næringslivets kostnader ved å forenkle rapportering og regelverket
 2. Modernisere selskapslovgivningen
 3. Utvikle ny digital skattemelding
 4. Bidra til å øke hastigheten på digitalisering av tjenester i kommunene
 5. Gjennomgang av de statlige virkemidlene (støtteordningene til forskning og innovasjon)
 6. Lage felles kjøreregler for offentlige anskaffelser sammen med næringslivet og oppdragsgivere
 7. Ha mål om at alle offentlige virksomheter innen utgangen av 2024 skal bruke digitale verktøy i hele anskaffelsesprosessen
 8. Opprette ekspertgruppe som skal gi regjeringen råd om hvordan virkemiddelapparatet (aktører som f.eks Innovasjon Norge og Forskningsrådet) skal legge til rette for eksport og internasjonalisering av små- og mellomstore bedrifter

Hele strategidokumentet er tilgjengelig på regjeringens nettsider.

www.styreskolen.org