Derfor er selskaper pålagt å ha en styreinstruks!

2 min lesing
27. desember 2020

Bakgrunn

En styreinstruks er en beskrivelse som gir nærmere saksbehandlingsregler for styret. En styreinstruks som er godt utformet, vil ofte føre til bedre struktur på styrearbeidet og dermed mer effektivt styrearbeid.

I forbindelse med ikraftsettelse av ny aksjelov i 1999 ble det innført et krav om at det skal være etablert styreinstruks i alle aksjeselskaper hvor de ansatte har representasjon i styret. I aksjeloven § 6-23 kan man lese følgende:

  • I selskaper hvor de ansatte har representasjon i styret, skal styret fastsette en styreinstruks som gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling.
  • Instruksen skal blant annet inneholde regler om hvilke saker som skal styrebehandles og daglig leders arbeidsoppgaver og plikter overfor styret. Instruksen skal også inneholde regler for innkalling og møtebehandling.

Kravet i aksjeloven begrunnes ut fra hensynet til de ansatte, og tar sikte på å gjøre styrets saksbehandling mer effektiv, slik at styret kan utføre sitt arbeid på en ordnet måte i henhold til en fastlagt forretningsorden. Med en styreinstruks vil de ansatte i styret lettere kunne utføre sitt arbeid da de har en skriftlig veiledning de kan støtte seg til.

En styreinstruks vil være en god rettesnor for både styremedlemmer og daglig leder når det gjelder rollefordeling, plikter og ansvar. På grunn av de positive effektene en styreinstruks fører med seg, kan det derfor være fornuftig å ha en slik instruks i alle organisasjoner som har flere styremedlemmer.

Implementering

Styrets leder er ansvarlig for å ta initiativ til å få på plass en styreinstruks i forbindelse med at de ansatte skal ha representasjon i styret. Det er ikke de ansattevalgte styrerepresentantene sitt ansvar å kreve dette.

I styrer hvor det ikke er lovbestemt plikt til å utarbeide styreinstruks, kan styret selv bestemme at det skal utarbeides en instruks for styrets eget arbeid og saksbehandling. Det er styret selv som vedtar styreinstruksen. I dette ligger at styret, eventuelt styrets flertall, også når som helst kan endre styreinstruksen, herunder vedta å fravike instruksen i enkelttilfeller.

Innhold

En styreinstruks skal blant annet inneholde regler om hvilke saker som skal styrebehandles, og daglig leders arbeidsoppgaver og plikter overfor styret. Instruksen skal også inneholde regler for innkalling og møtebehandling. Loven angir imidlertid ikke uttømmende hva styreinstruksen skal inneholde. Utover minstekravene kan det være naturlig å fastsette regler om taushetsplikt, styrets konstituering, gjennomføring av møter og føring av protokoll.

Styreinstruks med eksempel

Ønsker du å vite mer om hva en styreinstruks bør inneholder og få tilgang til en guide til hvordan dere burde sette opp en styreinstruks med et eksempel dere selv kan tilpasse styrets behov, klikk på annonsen nedenfor.