8 spørsmål du bør stille før valg av ny styreleder

4 min lesing
7. mars 2023

I en artikkel publisert i Harvard Business Review i januar 2023 – skrevet av forfattere som til sammen har hatt relasjon til mer enn 20 prosent av styrene i tusen største selskapene i USA – settes det søkelys på det paradokset at mange bruker betydelig mindre tid og ressurser på å finne riktig styreleder, enn de gjør for å finne kandidat som daglig leder.

Den store forskjellen skjer til tross for at rollen som styrets leder er svært viktig og stadig mer krevende, blant annet fordi det de siste årene har det kommet en rekke lovendringer og nye forordninger, som pålegger styret nye oppgaver og stort ansvar. Dette er oppgaver som ofte er av ikke-finansiell art, slik som arbeid mot diskriminering, etterlevelse av personvernlovgivning, åpenhet knyttet til leverandører, samt bærekraft/ESG.

Forfatterne mener at mange selskaper ikke har en plan for verken å evaluere, kompensere eller skifte ut styrets leder. Videre opplever de også at det ofte heller ikke er klar nok rolleavklaring på hvilke ansvarsområder som ligger på henholdsvis daglig leder og styrets leder.

For å få kartlagt hva som er viktig ved valg av styreleder, intervjuet artikkelforfatterne en rekke styremedlemmer og ledere, som har vært tilknyttet noen av USAs største og mest suksessfulle selskaper. Prosessen ledet til at det ble identifisere åtte spørsmål som virksomheten bør stille før de starter prosessen med å finne ny styreleder.

1. Er det enighet om stillingsbeskrivelsen?

Virksomheten bør begynne med en diskusjon av stillingsbeskrivelsen, og deretter enes om hva rollen krever. Det som virksomheten blant annet bør se etter er:

  • Noen som kan etablere en kollegialt og tillitsfull – men objektiv – relasjon til daglig leder
  • Noen med relevant strategisk erfaring, og som er i stand til å hjelpe selskapet i riktig retning
  • Noen som har tilstrekkelig mot til å utfordre ledelsen og styret når det er hensiktsmessig, og samtidig oppmuntre de andre styremedlemmene til det samme.

2. Hvor aktiv bør daglig leder være i prosessen?

Daglig leder og styreleder vil måttte samarbeide, så det er fornuftig at daglig leder er involvert i prosessen med å identifisere og intervjue kandidater, samt vurdere og velge hvem man skal gå videre med. Styrelederen og daglig leder vil ta mange viktige beslutninger sammen, så de bør ha innflytelse på å velge hverandre.

3. Er det klarhet i rollefordelingen?

Hvis rollen til styrelederen ikke er klart definert, kan det oppstå en rekke operasjonelle utfordringer, inkludert konflikter mellom styret og daglig leder. Her trekker artikkelforfatterne frem et eksempel der styreleder og daglig leder, hver for seg skriver ned sine oppgaver, for så å sammenligne listene. Dette gjør at man kan avklare om det er oppgaver som overlapper hverandre, eller om det er oppgaver som ikke er dekket. Når daglig leder og styreleder er enig i oppgavefordelingen, bør resultatet legges frem for hele styret.

4. Er det enighet om ønskede egenskaper?

Etterhvert som styrene blir stadig mer mangfoldige, må en styreleder ha «sosial intelligens», samt de ferdigheter som skal til for å identifisere og tolke de ulike synspunktene som kommer fra styremedlemmene. Videre må styrelederen kunne formidle dette videre til daglig leder på en forståelig måte.

Artikkelforfatterne mener at det er en fordel om styrelederen har tidligere erfaring som daglig leder.

5. Konkurrerer flere i styret om å bli styreleder?

Det kan være utfordrende dersom det er flere styremedlemmer som konkurrerer om rollen som styrets leder. Et grep styret kan gjøre før de velger en ny leder, er å be alle styremedlemmene om å svare på en undersøkelse, der de identifiserer de tre eller fire styremedlemmene som styret ikke kunne klart seg uten. Dette vil kunne være et nyttig tiltak for å identifisere om noen av de styremedlemmene som ønsker posisjonen, er verdsatt av de øvrige styremedlemmene.

6. Hva er riktig honorar til styreleder?

Arbeidet til en styreleder er vanskelig og tidkrevende, og krever ofte minst dobbelt så mye tid som andre styremedlemmer. Av den grunn kan selskaper bli fristet til å betale styrelederen betydelig mer enn andre styremedlemmer. Dette var en praksis de som ble intervjuet frarådet, da dette kunne skape klasseskille i styret. En av de som ble intervjuet uttalte «Hvis du skal bli styreleder i et børsnotert selskap av anstendig størrelse, gjør du det ikke for pengenes skyld. Så hvorfor skape en illusjon om at et styremedlem har høyere rang enn andre?»

Når det er sagt, fremkommer det i artikkelen at det godt kan etableres en modell der styreleder får tildelt eierandeler i virksomheten («equity grant») ved ekstraordinær innsats. For eksempel for å hjelpe daglig leder gjennom en krise, eller for å ha tilrettelagt for et større oppkjøp.

Vår erfaring i Orgbrain tilsier at det vanligvis er stor aksept for at honoraret er tilpasset arbeidsbelastningen, uten at dette blir sett på som noe som skaper klasseskiller. Kan det være at dette punktet først og fremst gjelder de største selskapene i USA, og ikke i like stor grad gjelder for norske forhold?

7. Bør vervet tidsavgrenses?

Det har vært en pågående debatt om hvorvidt rollen som styreleder bør ha tidsbegrensninger. Blant selskapene på S&P 500 hadde styreledere i 2022 i gjennomsnitt sittet i 4,4 år. Gjennom intervjuprosessen, ble det avdekket at deltakerne mente at det ikke var hensiktsmessig å sette en tidsbegrensning. Dette fordi det ikke er noen grunn til å tvinge en relativt ny styreleder til å tre til side dersom vedkommende fortsatt presterer bra.

8. Er etterfølgerplanen oppdatert og god?

Akkurat som selskaper ofte har en plan for å erstatte daglig leder, bør det samme være tilfelle når det gjelder styrets leder. Styret bør årlig foreta en gjennomgang for å sikre at de har rett ledelse på plass – for nå og i fremtiden.

Oppsummering

Selv om hver virksomhet har sin egen historie, kultur og måte å gjøre ting på, vil det å stille disse åtte spørsmålene bidra til å sikre at styrene bruker samme krav og analyse i å velge riktig styreleder, som de ville gjort for en ny daglig leder. Trenden er at suksessen til både daglig leder – og virksomheten – i økende grad er blitt avhengig av en velfungerende styreleder.