8 spørsmål du bør stille før valg av ny styreleder

4 min lesing
7. november 2023

I en artikkel i Harvard Business Review rettes det fokus mot det paradokset at mange bruker betydelig mindre tid og ressurser på å velge den riktige styrelederen enn de gjør på å finne en daglig leder. Dette skjer til tross for at rollen som styrets leder er svært viktig og er blitt stadig mer krevende.

Årsaken er at de senere årene har sett en rekke lovendringer og nye reguleringer som legger nye oppgaver og et utvidet ansvar på styrets skuldre. Disse oppgavene er ofte ikke-finansielle, som innsats mot diskriminering, overholdelse av personvernforskrifter, åpenhet omkring leverandørkjeder, samt bærekraft og ESG (miljø, samfunn og selskapsstyring).

Artikkelforfatterne fremhever at mange selskaper ikke har en skikkelig plan for å evaluere, kompensere, eller erstatte styrets leder. De påpeker også at det ofte hersker en uklarhet omkring rollefordelingen og ansvarsområdene mellom daglig leder og styrets leder.

For å forstå hva som kreves ved valg av en ny styreleder, gjennomførte forfatterne intervjuer med styremedlemmer og ledere knyttet til noen av de mest suksessrike og anerkjente selskapene i USA. Disse intervjuene ledet til identifiseringen av åtte sentrale spørsmål en virksomhet bør stille seg før de setter i gang med prosessen med å finne en ny styreleder.

1. Er det enighet om stillingsbeskrivelsen?

Virksomheten bør starte med en grundig diskusjon om stillingsbeskrivelsen for å komme til enighet om hva rollen krever. Det virksomheten blant annet bør se etter, er en person som:

  • Er i stand til å etablere et kollegialt og tillitsfullt, men samtidig objektivt, forhold til daglig leder.

  • Har relevant strategisk erfaring og evnen til å bistå selskapet i å navigere i riktig retning.

  • Besitter nok mot til å utfordre ledelsen og styret når det er nødvendig og som også kan oppmuntre de andre styremedlemmene til å gjøre det samme.

2. Hvor aktiv bør daglig leder være i prosessen?

Daglig leder og styreleder må samarbeide tett, og det er derfor fornuftig at daglig leder er involvert i prosessen med å identifisere og intervjue potensielle kandidater, i tillegg til å vurdere og velge hvem man skal gå videre med. Styrelederen og daglig leder vil ta mange viktige beslutninger sammen, så de bør ha innflytelse på å velge hverandre.

3. Er rollefordelingen tydelig definert?

Uten en klar definisjon av styrelederens rolle, kan det oppstå en rekke operasjonelle utfordringer, inkludert konflikter mellom styret og daglig leder. Artikkelforfatterne nevner et eksempel der både styrets leder og daglig leder hver for seg skriver ned sine oppgaver for deretter å sammenligne listene.

Dette kan avdekke eventuelle overlappinger i oppgaver eller ansvarsområder som ingen av dem har tatt på seg. Når daglig leder og styreleder har blitt enige om oppgavefordelingen, bør de presentere resultatet for hele styret.

4. Er det enighet om hvilke egenskaper som er ønskelige?

I takt med at styrene blir stadig mer mangfoldige, er det essensielt at en styreleder besitter sosial intelligens og de nødvendige ferdighetene til å identifisere og forstå de ulike perspektivene som styremedlemmene representerer. I tillegg må styrelederen være i stand til å kommunisere disse synspunktene klart og forståelig til daglig leder.

Artikkelforfatterne påpeker at det kan være en fordel hvis styrelederen har erfaring fra en tidligere stilling som daglig leder.

5. Er det konkurranse blant styremedlemmene om ledervervet?

Det kan være utfordrende dersom det er flere styremedlemmer som konkurrerer om rollen som styrets leder. Et grep styret kan gjøre før de velger en ny leder, er å be alle styremedlemmene om å svare på en undersøkelse, der de identifiserer de tre eller fire styremedlemmene som styret ikke kunne klart seg uten.

Dette vil kunne være et nyttig tiltak for å identifisere om noen av de styremedlemmene som ønsker posisjonen, er verdsatt av de øvrige styremedlemmene.

6. Hva er riktig honorar til styreleder?

Arbeidet til en styreleder er vanskelig og tidkrevende, og krever ofte minst dobbelt så mye tid sammenlignet med de andre styremedlemmene. Derfor kan det friste selskaper å kompensere styrelederen betydelig høyere enn øvrige styremedlemmer.

De som ble intervjuet fraråder imidlertid en slik praksis, da det kan føre til et hierarki innad i styret. En av de som ble intervjuet uttalte «Hvis du skal bli styreleder i et børsnotert selskap av anstendig størrelse, gjør du det ikke for pengenes skyld. Så hvorfor skape en illusjon om at et styremedlem har høyere rang enn andre?»

Artikkelen påpeker likevel at det kan være rom for en ordning hvor styrelederen mottar eierandeler i virksomheten («equity grants») for ekstraordinær innsats, som for eksempel å assistere daglig leder gjennom en krise eller i forbindelse med et større oppkjøp.

Vår erfaring i Orgbrain tilsier at det vanligvis er stor aksept for at honoraret reflekterer arbeidsbelastningen, uten at dette blir oppfattet som noe som skaper klasseskiller.

7. Bør vervet ha en tidsbegrensning?

Debatten om hvorvidt det bør innføres tidsbegrensninger for rollen som styreleder har pågått en stund. Blant selskapene i S&P 500 hadde styrelederne i 2022 i snitt hatt vervet i 4,4 år.

I intervjuprosessen kom det frem at deltakerne anså det som lite hensiktsmessig å innføre en fast tidsbegrensning. Argumentet var at det ikke finnes gode nok grunner til å presse en relativt ny styreleder til å fratre når vedkommende fremdeles gjør en god jobb.

8. Er planen for etterfølger oppdatert og robust?

Akkurat som det er klokt av selskaper å ha en plan for hva som skjer hvis daglig leder blir ute av stand til å utføre sitt arbeid, bør de gjøre det samme for styreledere. Videre bør styret årlig foreta en gjennomgang for å forsikre seg om at de har rett ledelse på plass – både for nåtiden og for fremtiden.

Oppsummering

Selv om hver virksomhet har sin unike historie, kultur og arbeidsmåter, vil det å stille disse åtte spørsmålene bidra til å sikre at styrer benytter samme kriterier og analytiske tilnærminger i valget av riktig styreleder som de ville gjort ved ansettelse av en ny daglig leder. Trenden er at suksessen til både daglig leder – og virksomheten – i økende grad er blitt avhengig av en velfungerende styreleder.