Styreportal – Hva du bør forvente av en profesjonell løsning

7 min lesing
9. juni 2023

Kortversjon

 • Styreportaler er spesiallagde systemer for å håndtere oppgavene til et styre, inkludert generalforsamlinger.

 • Vår undersøkelse viste at brukerne av styreportaler ønsket å utføre styrearbeidet mer profesjonelt, være mer effektive og samle styrerelaterte oppgaver på ett sted.

 • En typisk arbeidsflyt ved bruk av en styreportal inkluderer opprettelse av møter, invitasjoner til deltakere, forberedelse og gjennomføring av møter, generering av protokoller og elektronisk signering av dokumenter.

 • En moderne styreportal bør ha funksjoner som sikker innlogging, brukervennlighet, sikker distribusjon av dokumenter, forberedelse og avholdelse av møter, datarom for lagring av dokumenter, maler og veiledning, samhandling og videokonferanse, protokollgenerering, elektronisk signering og mer.

 • Mange styrer fortsetter å bruke utdaterte metoder, til tross for teknologiske fremskritt og lovgivningsendringer som oppfordrer til digitalisering og strengere sikkerhetskrav.

 • Motstand mot moderne løsninger kan føre til problemer med onboarding av nye styremedlemmer og signalisere manglende fremtidsretting og ansvarlighet.

 • Styret bør bli enige om struktur og arbeidsprosesser som er tilpasset dagens og fremtidens utfordringer og ta i bruk en styreportal for å håndtere styrets oppgaver på en sikker og effektiv måte.

Det finnes mange forskjellige verktøy et styre kan benytte seg av for å få bedre kontroll på prosesser og dokumentflyt. Generelle plattformer som Microsoft 365 og Teams, kan for eksempel bidra et stykke på vei, men de er ikke spesiallaget for å håndtere de oppgavene som styret er satt til å håndtere. For dette finnes det styreportaler.

Hva er en styreportal?

Så hva er en styreportal? I likhet med at regnskapsførere bruker et regnskapssystem for å utføre sine oppgaver, er en styreportal et system som er skreddersydd for å håndtere oppgavene som styret har ansvaret for, inkludert generalforsamlinger. Formålet med en styreportal er å gjøre styrearbeidet enklere, tryggere, mer oversiktlig – og ikke minst – mer effektivt.

Våren 2022 gjennomførte Orgbrain en spørreundersøkelse rettet mot personer som benyttet en styreportal. En klar majoritet svarte at hovedårsaken til bruken av styreportal, var for å utføre styrearbeidet mer profesjonelt. Deretter kom ønsket om å bli mer effektiv og på tredjeplass var nytten av å samle alle styrerelaterte oppgaver på ett sted. Det var stor enighet om at det var en god beslutning å benytte en styreportal.

Formålet med en styreportal er å gjøre styrearbeidet enklere, tryggere, mer oversiktlig – og ikke minst – mer effektivt.

For å gi et bilde av hva en styreportal kan bistå med, vil jeg gi et kort eksempel på en typisk arbeidsflyt ved bruk av styreportal i et styremøte:

styreportal-for-motet-650

 

Før møtet

 • En administrator, typisk daglig leder, styrets leder eller en styresekretær, kan opprette utkast til et møte inne i styreportalen. Dette kan gjøres ved å opprette enkeltmøter, kopiere tidligere møter eller opprette flere møter gjennom en årsplanfunksjon.

 • Administrator bør ha tilgang til et agendabibliotek med en rekke forslag til saker som kan være aktuelt å sette på agendaen.

 • Alle med administratorrettigheter kan samhandle og tilpasse tekst og vedlegg som skal følge med sakene på agendaen.

 • Styremedlemmene og eventuelt andre deltakere, inviteres til møtet fra portalen. De som har lagt inn at de ønsker møteinvitasjonen direkte inn i sin private kalender, vil kunne besvare om de deltar eller ikke fra kalenderen. Alle vanlige kalenderløsninger er støttet, enten de er levert av Google, Apple eller Microsoft.

 • Ved behov kan det opprettes en chat som er koblet opp mot det konkrete møtet, der styret og/eller aksjonærene kan diskutere aktuelle saker i forkant av møtet.

styreportal-under-motet-650

 

Under møtet

 • Møtet kan avholdes på video, med portalens egen videoløsning, eller ved å lenke til andre videoløsninger som Teams, Zoom, Whereby, Google Meet, etc. Det er også mulig å kommunisere på chat under videomøtet.

 • Styreleder åpner møtet, der sakene på agendaen blir gjennomgått. Vedlegg som har vært med i innkallingen kan enkelt vises direkte i portalen.

 • Etter hvert som man er innom beslutningssaker, kan enten den enkelte avgi stemme fra sin egen enhet (mobil, nettbrett eller datamaskin), eller la administrator registrere stemmene.

 • Dersom en sak trenger ytterligere behandling, er det enkelt å markere den for senere oppfølging.

styreportal-etter-motet-650


Etter møtet

 • Når møtet er over, er det enkelt å automatisk generere en protokoll basert på den informasjon som er lagt inn på hvert enkelt agendapunkt.

 • Mye av teksten kommer vanligvis direkte fra forslagene i systemet, og det vil ofte kun være behov for mindre tilpasninger.

 • Etter eventuelle justeringer i protokollen, kan administrator velge å sende ut protokollen på høring og deretter til elektronisk signering.

Denne arbeidsflyten er bare en liten del av hva du bør forvente av en styreportal. Som kjent har styret ansvaret for langt flere oppgaver enn kun gjennomføring av styremøter.

Funksjonalitet og muligheter

Det er stor forskjell på hva som finnes av funksjonalitet i styreportalene som er på markedet. Dersom du vurderer å gå til anskaffelse av en styreportal, bør du ha klare forventninger til hva en styreportal skal kunne hjelpe styret med.

Stikkord er her å gjøre styrearbeidet tryggere, enklere, mer oversiktlig, og ikke minst mer effektivt. Din oppgave handler derfor om å få på plass en løsning som bistår med dette, ikke bare ved avholdelse av møter, men i alle sentrale prosessene styret er satt til å håndtere.

Funksjonalitet som du minimum bør forvente i en moderne styreportal er:

 • Brukervennlig og «logisk» oppsett som krever minimalt med opplæring

 • Sikker lagring av styredokumenter, herunder lagring av e-poster relatert til styremøtene og generalforsamlinger

 • Integrert videokonferanse som gjør det enkelt å avholde styremøter og generalforsamlinger digitalt uten å måtte møtes fysisk

 • Møteplanlegger som gjør det veldig enkelt for administrator å automatisk finne ut hvilket møtetidspunkt som passer best for alle deltakerne

 • Digital innkalling til møter med mulig integrasjon mot styremedlemmenes og aksjonærenes private kalendere

 • Forslag til årsplan/årshjul, noe som blant annet skal sikre at de viktigste sakene blir belyst i styret

 • Tilgang til et bibliotek med agendapunkter som gjør det enkelt å få satt de riktige sakene på agendaen

 • AI-assistent som hjelper styret å utforme tekster til saksbeskrivelse, lage forslag til vedtak, skrive utkast til protokoll, gjennomføre språkvask, retter skrivefeil, gjør teksten lettere å lese, samt å hjelpe deg med å løse forskjellige oppgaver?

 • Hjelp til styret med å overholde sine juridiske forpliktelser gjennom hjelpetekster med juridisk henvisning

 • Løsning for å kunne starte digital dialog og/eller legge inn kommentarer som kan deles med resten av styret

 • Funksjon for å avlegge stemme, herunder forhåndsstemme

 • Løsning som automatisk lager forslag til protokoll fra møtet basert på saker som er på møteagendaen

 • Innebygget løsning for kostnadsfri elektronisk signering av protokoller og andre dokumenter

 • Løsning for avholdelse av styremøter og generalforsamlinger både fysisk, digitalt og som hybridmøte

 • Funksjonalitet for å sende meldinger og rapporter til aksjeeierne

 • Økt sikkerhet gjennom løsning for å identifisere alle brukerne via BankID og tofaktorautentisering (2FA)

 • Mulighet til å få tilgang til alle styreverv, uavhengig av organisasjonsform, via én innlogging

Fordelene med en smart styreportal er mange

 • Effektivitet
  Styreportaler kan hjelpe til med å automatisere og strømlinjeforme mange aspekter av styrearbeid, noe som kan spare tid og ressurser.

 • Sikkerhet
  Styreportaler gir sikre måter å lagre og dele sensitive dokumenter på, noe som kan bidra til å beskytte bedriftens konfidensielle informasjon.

 • Åpenhet og ansvarlighet
  Ved å arkivere diskusjoner og beslutninger, kan styreportaler bidra til å fremme åpenhet og ansvarlighet i styrearbeidet.

 • Bedre beslutningstaking
  Ved å gi styremedlemmer enkel tilgang til relevant informasjon, kan styreportaler støtte bedre og mer informerte beslutninger.

 • Tilgjengelighet
  Med styreportaler kan styremedlemmer få tilgang til nødvendig informasjon og kommunisere med andre styremedlemmer når som helst og hvor som helst, noe som er spesielt nyttig for styremedlemmer som ofte er på farten eller bor i forskjellige tidssoner.

Gammel vane er vond å vende

Til tross for at det er blitt vanlig å benytte seg av moderne teknologi for å utføre arbeidsoppgaver, er det fortsatt mange styrer som ikke har valgt å ta i bruk en styreportal. I stedet håndterer mange styrer arbeidet sitt på nær samme måte som på 90-tallet.

Det vil si med mange manuelle prosesser og frittstående funksjoner, slik som worddokumenter for å lage agenda og protokoll, lokal lagring av dokumenter, og bruk av e-post (med vedlegg) for å distribuere innkalling til møte.

Signering av protokoller skjer ofte ved bruk av penn og papir. Det vil si at styremøter og generalforsamlinger langt på vei blir administrert på samme måte som i forrige årtusen. Dette til tross for den enorme teknologiske utviklingen som har vært i løpet av denne tidsperioden.

I tillegg til at det de siste årene har kommet flere endringer i lovgivningen som oppfordrer til digitalisering av styrets arbeid, samt strengere krav til sikkerhet.

Styret bør som et kollegium være fremtidsrettet, og bli enige om struktur og arbeidsprosesser som er tilpasset både dagens og morgendagens utfordringer.

Det kan være flere grunner til at en del ikke velger å ta i bruk moderne løsninger. En grunn er at det fortsatt er mange som ikke kjenner til at det finnes verktøy som er skreddersydd for å håndtere styrearbeidet.

En annen viktig årsak, er at en god del «erfarne» styreledere – som ofte er personer som har stor påvirkning i styrerommet– opp gjennom årene har innarbeidet en manuell rutine de er blitt vant til.

Dette er rutiner som sikkert var gode da de i sin tid ble etablert, men som kanskje ikke er tilpasset dagens krav og forventning til personvern, sikkerhet og arbeidsmetodikk. Ved å videreføre utdaterte rutinene inn i dagens styrerom, bidrar disse personene til at styret blir hengende etter den øvrige virksomheten i bruk av sikre og moderne løsninger.

Manglende vilje til å ta i bruk moderne løsninger, gjør det også vanskeligere å onboarde nye medlemmer i styret på en effektiv måte. Dette da styreinformasjon da ikke vil være lagret på en strukturert måte som er enkelt å dele. Manglende vilje i styret til å ta i bruk teknologi, gir kanskje heller ikke den beste signaleffekten til resten av organisasjonen…

Styret bør som et kollegium være fremtidsrettet, og bli enige om struktur og arbeidsprosesser som er tilpasset både dagens og morgendagens utfordringer.

Etter hvert som styrets oppgaver blir mer omfattende, kravene til sikkerhet og lagring øker, og vi får et regelverk som blir mer komplekst og som endres hyppigere, blir styreansvaret også større. Det er derfor kun et tidsspørsmål før det blir oppfattet som uansvarlig å ikke benytte seg av en styreportal for å håndtere styrets oppgaver.

De fleste har nok allerede kommet til den erkjennelse at styredokumenter ikke bør sendes på ukryptert e-post.

Oppsummering

Å gå over til å benytte en styreportal, er en fornuftig beslutning for de aller fleste styrer. Men det er viktig å gjøre en kartlegging av ønsket funksjonalitet i en løsning før man går til anskaffelse.

I en del styrer vil det kunne være enkeltpersoner som tviholder på gamle rutiner, men styret som et kollegium bør være fremtidsrettet, og enes om struktur og arbeidsprosesser som er tilpasset dagens og morgendagens utfordringer.

Formålet med en styreportal er som nevnt, å gjøre styrearbeidet enklere, tryggere, mer oversiktlig – og ikke minst – mer effektivt.

 

GRATIS VEILEDER