Ansvar og erstatningsplikt for styremedlemmer i norske boligselskaper

2 min lesing
6. november 2023

I Finansavisen 7. oktober kunne man lese om en nøkkelrettssak som markerer risikoen for styremedlemmer. En nylig dom fra Borgarting lagmannsrett har belyst risikoen ved styrearbeid i boligselskaper ved å pålegge to styremedlemmer i et eierseksjonssameie en betydelig erstatningssum på 400.000 kroner til en skadelidt seksjonseier. Dette utgjør en sterk påminnelse om de seriøse forpliktelsene som følger med styreverv i boligforvaltning.

Styreplikter og ansvar i borettslag og sameier

Det er en lovpålagt nødvendighet for borettslag og eierseksjonssameier å opprette et styre. Rollen som styremedlem kommer med en rekke oppgaver, herunder vedlikehold og forvaltning av eiendommen samt å sikre at driften følger relevante lover, vedtekter og beslutninger fattet i generalforsamlinger. Men det er viktig at styremedlemmer er klar over de potensielle juridiske konsekvensene av sine handlinger eller unnlatelser i vervet.

Rammen for Styrets oppgaver og ansvar

Lover som borettslagsloven og eierseksjonsloven setter tydelige rammer for styrets funksjon og ansvar. For borettslag fastsettes disse i borettslagsloven § 8-8 og for eierseksjonsloven § 57. Styrets forvaltning må balansere daglig drift med et strategisk ansvar for å forhindre økonomisk tap for andelseierne eller seksjonseierne de representerer.

Personlig ansvar for styremedlemmer

Dommen fra Borgarting lagmannsrett utgjør et eksempel på hvordan alminnelige erstatningsregler kan anvendes til å pålegge styremedlemmer personlig erstatningsansvar gjennom den ulovfestede culparegelen. For aksjeselskaper gir aksjeloven § 17-1 en lignende adgang til personlig erstatningsansvar for styremedlemmer som handler "forsettlig eller uaktsomt."

Høyesteretts forståelse av styreansvar

En Høyesterettdom fra mars 2023 illustrerer at styreansvaret er selvstendig fra selskapets ansvar og at personlige krav kan fremmes selv etter at et selskap er konkurs.

Vektlegging av informasjonsplikt og lojalitet

Lagmannsrettens dom i den nevnte saken understreker viktigheten av styremedlemmers informasjonsplikt og lojalitet overfor seksjonseierne. Unnlatelse av å dele kritisk informasjon kan lede til erstatningsansvar, noe som fremgår av dommen i september 2023.

Styreansvarsforsikring som sikkerhetsnett

I en tid hvor kompleksiteten i styrearbeid øker, kan styreansvarsforsikring være et kritisk sikkerhetsnett for å beskytte styremedlemmer mot de finansielle risikoene ved erstatningskrav.

Oppsummering: Vekten av et styreverv

Styrevervet krever et grundig engasjement og en forståelse av den betydningsfulle rollen et styre spiller. Ikke bare er det avgjørende å utføre oppgaver med aktsomhet og kompetanse, men også å anerkjenne det potensielle personlige ansvaret som følger med forvaltningen av andres hjem og investeringer. Et forsvarlig og proaktivt styrearbeid er sentralt for å forhindre tvister og sikre tilliten til boligselskapets ledelse.

Du kan også lese hele saken til de to artikkelforfatterne, Jarle Edler (partner) og Martine Viken (Advokat) under Aktuelt hos advokatfirmaet Bing Ræder