Styremedlem – du er saksøkt (og dette bør du gjøre)

4 min lesing
21. februar 2020

I en artikkel som Finansavisen publiserte i februar 2020, kunne vi lese at bilforhandleren Bertel O. Steen har brukt 40 millioner kroner på å gå til søksmål etter at to av deres kunder gikk konkurs. Bertel O. Steen fant seg ikke i det tapet som konkursen påførte dem, og satte toppadvokater på jobben med å saksøke kundenes styre, ledelse og revisor i håp om å få igjen pengene. I tillegg saksøkte de sin egen revisor. Saken er en påminnelse om den risiko man utsetter seg for ved å påta seg styreverv.

Et stor ansvar å være styremedlem

Det er over 600.000 personer som har styreverv i norske virksomheter. Selv om det for enkelte er innlysende, er det nok mange som har tatt på seg styreverv uten å være klar over den risikoen forbundet med vervet. En av fallgruvene er at enkelte tror at «ikke-profesjonelle» verv – slik som styreverv i barnas idrettslag, eget borettslag eller sin venns lille startup-selskap – ikke medfører særlig ansvar. Dette kan fort føre til at de tar for lett på de oppgavene som følger med vervet. Det burde de absolutt ikke gjøre. Tar du først på deg et styreverv følger det med et stort ansvar og en økonomisk risiko.

Utgangspunktet er at du ved å inneha et styreverv pådrar deg et ubegrenset personlig ansvar overfor kreditorer, ansatte og andre berørte parter. Det vil si at du som styremedlem hefter med hele din personlige formue (sparepenger, bolig, bil og så videre) dersom det skulle oppstå en tvist som ender med en erstatningssak og tilhørende dom.

Les også: Blitt spurt om å ta på deg styreverv? Tenk deg godt om før du takker ja!

Erstatningssaker

Vi har tidligere rettet søkelyset på den økningen vi har sett de siste årene på ansvarliggjøring av styret, noe som også gjenspeiler seg i rettsapparatet. I perioden fra 2000 til 2014 ble det registrert 150 saker i Norge som omhandlet erstatningsansvar mot styremedlemmer eller daglig leder. Fra 2011 til 2014 var det 82 saker, mens det fra 2015 og ut første kvartal 2018 var hele 106 saker.

I Finansavisen kunne vi den 3. desember 2019 lese at bare i 2018 ble det registrert hele 105 saker i rettssystemet relatert til styreansvar. Foreløpige undersøkelser indikerer at det var en ytterligere økning i 2019. Dette tilsier at det har vært en markant vekst de seneste årene. Veksten er antagelig enda større enn det disse tallene viser, da det er store mørketall fordi mange konflikter ender med forlik.

Last ned: Guide til styreinstruks, med ferdig utfylt mal.

Styreansvarsforsikring

Selv om du gjør alt riktig i utøvelse av ditt styreverv er du ikke sikret mot å bli saksøkt. Selv om ikke motparten skulle vinne frem til slutt kan det være svært kostbart å forsvare seg i flere rettsinstanser – særlig om motparten har dype lommer. De fleste vil nok også finne det ubehagelig å gå gjennom en prosess der de er saksøkt for flere millioner selv om de er av den oppfatning at de ikke har gjort noe klanderverdig. Det er også en risiko for å bli presset til å gå med på et dårlig forlik fordi de ikke har ressurser til forsvare seg skikkelig.

Vi anbefaler derfor at alle som tar på seg et styreverv – enten vervet er i et stort selskap eller et lite idrettslag – å forsikre seg mot styreansvar. En styreansvarsforsikring dekker normalt det erstatningsansvaret det enkelte styremedlem kan bli utsatt for ved utøvelse av styrearbeidet. Ved en rettsprosess stiller forsikringsselskapet opp med advokat som følger saken til det eventuelt foreligger dom. Dersom man taper rettssaken, dekker forsikringen både de kostnadene som har påløpt, og selve kravet, såfremt beløpet ikke overstiger en fastsatt maksgrense.

En styreansvarsforsikring er relativt billig; kostnadene ligger på noen tusen kroner i året for små- og mellomstore virksomheter, og gjelder normalt for hele styret og daglig leder. Det er imidlertid mange forskjellige tilbydere av styreansvarsforsikring – og ikke alle er like gode. Gjør en grundig undersøkelse av hva du trenger forsikring mot, og sjekke de ulike vilkårene som tilbys.

Les også: Oljefondet lanserer nye forventninger til styrene

Forholdsregler for å redusere risikoen ved styreverv

I tillegg til å tegne styreansvarsforsikring er det en rekke andre forholdsregler et styremedlem kan ta for å redusere risikoen man tar på seg, herunder:

 • Gjør en skikkelig sjekk av virksomheten før du takker ja til styrevervet. Prat gjerne med tidligere styremedlemmer om deres erfaring.
 • Sett deg godt inn i de forpliktelser som gjelder for styremedlemmer – for eksempel gjennom nettkurs som Styreskolen. Det hjelper lite å skylde på manglende kunnskap dersom skaden allerede har skjedd.
 • Ved behov bør det innhentes råd fra eksperter innen området, slik som revisor, advokat og lignende.
 • Bruk profesjonelt verktøy i styrearbeidet, slik som en styreportal.
 • Sett av nok tid, så du kan gi styrearbeidet tilstrekkelig prioritet.
 • Sett deg godt inn i de saker som er til behandling i styret.
 • Dersom det er saker som du mener bør settes på agendaen, si klart ifra og få det protokollert.
 • Tenk deg godt om før du er med å fatte et vedtak. Er saken grundig nok utredet og er beslutningen i selskapets interesse (og ikke forankret i andre hensyn)?
 • Sørg for at det føres protokoll der det vesentligste fremkommer. Dersom du er uenig i styrets beslutning – ta dissens og få dette nedfelt i protokollen slik at det kan dokumenteres i ettertid.
 • Vurder om kontroversielle eller omtvistede saker skal fremlegges for generalforsamling – selv om saken ligger innenfor styrets beslutningsmyndighet.
 • Sørg for at administrasjon rapporterer regelmessig i forhold til selskapets egenkapital og likviditet.
 • Ta raskt tak i økonomiske utfordringer. Er det ikke mulig å redde selskapet må det meldes oppbud så snart dere er klar over dette.
 • Det er helt legitimt å trekke seg fra styret dersom det fattes vedtak du ikke kan stå inne for eller delta i gjennomføringen av.

Se også mulighetene ved styreverv

Til tross for at det medfører risiko å ta på seg et styreverv, håper vi at flere dyktige kandidater vurderer å bli styremedlem. Det kan være en fin måte å tilegne seg ny kompetanse og lære en ny bransje å kjenne. I tillegg er det givende å kunne benytte sin kunnskap og kompetanse til å være med å skape noe, og gjøre en forskjell, gjennom en posisjon i selskapets øverste forvaltnings- og tilsynsorgan. Men, det er viktig å være bevisst det ansvaret og den økonomiske risikoen du tar på deg som styremedlem, og at du utøver vervet med dette i bakhodet.


Prøv Orgbrain gratis!