Ny lov åpner for 13.000 kvinnelige styreplasser

3 min lesing
19. mars 2024

Den 22. desember 2023, vedtok Stortinget å innføre krav til kjønnsbalanse i en rekke norske styrer. Den nye loven innebærer at en rekke foretak over en viss størrelse må ha minst 40 % av hvert kjønn representert i styret.

Bakgrunnen for loven er at likestilling og mangfold i næringslivet kan skape mer innovasjon, bedre arbeidsmiljø, smartere beslutninger og økt verdiskaping. Næringsminister Jan Christian Vestre har i en pressemelding skrevet at «skal vi lykkes med omstillingen må vi slippe alle gode krefter til. Mange jobber aktivt for å få bedre kjønnsbalansen i styrerommene, men utviklingen går dessverre alt for sakte.»

Hva som blir den langsiktige effekten for det enkelte foretaket, avhenger av hvordan styrene settes sammen og ledes. Det kan blant annet handle om foretakene har et aktivt forhold til hvordan styret skal arbeide, hva som skal være styrets rolle, og hvordan styret bør være sammensatt.


Hvilke foretak som omfattes av reglene

blogg-ny-lov-apner-for-13000-kvinnelige-styreplasser-2-650-498

Loven innebærer krav til styresammensetningen i følgende foretak:

 • De som har har hatt krav om kjønnsbalanse fra tidligere (allmennaksjeselskap og statlige foretak) vil fortsatt ha det også fremover
 • Aksjeselskaper, samvirkeforetak eller boligbyggelag som enten har mer enn 50 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter, eller flere enn 30 ansatte. Det samme gjelder ansvarlige selskaper som bare har juridiske personer som deltakere
 • Samvirkeforetak eller boligbyggelag med mer enn 500 medlemmer/andelseiere
 • Stiftelser som er næringsdrivende eller som har utdeling som formål, eller der en offentlig myndighet velger minst ett styremedlem
 • Beregningen av antall ansatte skal gjøres likt som for reglene om når de ansatte kan velge styremedlemmer. Det er egne regler for behandling av deltidsansatte.


Innfasing fra 2024

Reglene innføres fra 2024 og vil da omfatte om lag 8.000 selskaper. I første omgang gjelder det selskaper med mer enn 100 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter. Deretter vil reglene utvides årlig frem til 2028 og vil gjelde om lag 20.000 selskaper. I 2028 vil reglene inkludere selskaper med flere enn 30 ansatte og med mer enn 50 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter.

Der det er krav til sammensetningen i dag, trer reglene i kraft uten overgangsregler.

Mer detaljert vil innføringen skje i følgende fem trinn:

 • 1. trinn: Krav fra 2024-12-31
  • Foretak med mer enn 100 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter.
  • Dette innebærer at reglene først gjøres gjeldende for de om lag 8.100 foretakene som presumptivt har størst finansielle muskler.

 • 2. trinn: Krav fra 2025-06-30
  • Foretak med flere enn 50 ansatte.
  • Samvirkeforetak og boligbyggelag med mer enn 500 medlemmer eller andelseiere.
  • Stiftelser som er næringsdrivende eller som har utdeling som formål, eller der en offentlig myndighet velger minst ett styremedlem.
  • Dette omfatter ca. 2.300 ytterligere aksjeselskaper og samvirkeforetak som følge av antall ansatte. I tillegg kommer foretak som blir omfattet av tersklene for antall medlemmer eller andelseiere, eller av de nye kravene til stiftelser og ansvarlige selskaper.

 • 3. trinn: Krav fra 2026-06-30
  • Foretak med flere enn 30 ansatte.

 • 4. trinn: Krav fra 2027-06-30
  • Foretak med mer enn 70 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter.

 • 5. trinn: Krav fra 2028-06-30
  • Foretak med mer enn 50 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter.
  • 1. juli 2028 er den gradvise gjennomføringen innført, og overgangsperioden er utløpt.


13.000 nye kvinnelige styreplasser

De nye kravene vil innebære at flere foretak må gjøre endringer i styresammensetningen. Omfanget av arbeidet, vil variere mellom foretakene, for eksempel ut fra om de jevnlig gjennomgår styresammensetningen og endrer styret, hvilken kompetanse de har behov for, og hvordan nettverket deres er.  

Beregninger viser at det vil bli behov for å rekruttere nesten 13.000 nye styrerepresentanter frem mot 2028. Når første trinn innføres neste år blir det behov for om lag 6.600 nye styrerepresentanter, de fleste av disse kvinner.

Gjennom en gradvis innføring vil det i løpet av få år være bred kjønnsrepresentasjon i styringen av norske selskaper med betydelig påvirkning på verdiskapingen i det norske samfunnet.