Hvordan psykologien påvirker valg av nye styremedlemmer

1 min lesing
4. september 2023

Valg av styremedlemmer er en betydningsfull avgjørelse for organisasjoner, da styret spiller en viktig rolle i strategiformulering, beslutningstaking og oppfølging på vegne av selskapet. Psykologiske mekanismer kan både hjelpe og hemme denne prosessen, i følge artikkelen: Hvordan hjelper og hemmer psykologien oss i valg av nye styremedlemmer?, fra Aboard

Likhetseffekten er en psykologisk tendens der mennesker har en preferanse for de som ligner på dem selv. I valg av styremedlemmer kan dette føre til at kandidater som deler lik bakgrunn, erfaring eller utdanning som eksisterende styremedlemmer, favoriseres. Dette kan begrense mangfoldet i styret og hindre ulike perspektiver og ferdigheter. En studie utført av forskere ved INSEAD og HEC Paris viser at likhetseffekten kan påvirke utvelgelsesprosessen ved å favorisere kandidater med lik bakgrunn, selv om dette ikke er relevant for styrearbeidet.

Persepsjon er en annen faktor som påvirker valg av styremedlemmer. Dette refererer til hvordan vi tolker informasjon basert på tidligere erfaringer, fordommer, stereotypier og andre kognitive faktorer. Dette kan føre til at vi velger kandidater basert på subjektive vurderinger og overser viktige kvalifikasjoner eller trekk. Diverse persepsjoner blant de som velger styremedlemmer kan føre til konflikter og ineffektive beslutninger.

For å redusere slike bias i utvelgelsesprosessen anbefales bruk av profesjonell hjelp, objektive kriterier, tester, intervjuer og referansesjekker. Dette kan bidra til en mer nøytral vurdering av kandidatene. En modell kalt Context Mechanism Outcome (CMO) Framework foreslås som en tilnærming for å forstå hvordan ulike faktorer påvirker valgprosessen. Organisasjoner bør identifisere kontekstuelle faktorer, mekanismer og utfall som påvirker valget for å sikre fokus på relevante kvalifikasjoner og mål.

Samlet sett handler valg av styremedlemmer om å balansere objektive kriterier med åpenhet for ulike perspektiver. Dette sikrer at organisasjonen velger de beste kandidatene og opprettholder et mangfoldig og inkluderende styre. For å lykkes i valget av styremedlemmer, bør man være bevisst på de psykologiske faktorene som påvirker beslutningsprosessen.

Les hele artikkelen fra Aboard: Hvordan hjelper og hemmer psykologien oss i valg av nye styremedlemmer?