18 viktige tips til en vellykket strategiprosess

11 min lesing
5. september 2023

En god strategi er ofte ryggraden i enhver vellykket virksomhet. Den tilbyr et veikart som styrer alle aspekter av organisasjonen, fra produktutvikling og markedsinnsats til operasjonell effektivitet. I dette innlegget vil vi gi deg noen tips til hva du bør passe på å få med deg i prosessen med å velge riktig strategi, men først vil vi gi en kort innføring i hva vi mener med en strategiprosess.

Hva er en strategiprosess?

Kort fortalt er en strategiprosess en strukturert tilnærming for å definere, planlegge og implementere målrettede tiltak som skal hjelpe en virksomhet å oppnå sine langsiktige mål. Prosessen består vanligvis av flere faser: forberedelse og innsamling av informasjon, strategisk planlegging, implementering, overvåkning og justering.

Målet er å forstå virksomhetens nåværende posisjon, identifisere de beste måtene å oppnå forretningsmål på, allokere ressurser effektivt, og tilpasse seg endringer i markedet eller interne forhold.

Denne prosessen er ikke en engangsaktivitet, men en kontinuerlig syklus som krever regelmessig evaluering og revisjon. En vellykket strategiprosess gir klarhet og retning for alle i organisasjonen. Dette hjelper med å sikre at alle er på "samme side" og arbeider mot felles mål.

Hvem som har ansvaret for å gjennomføre en strategiprosess kan variere. Vanligvis er det toppledelsen som har det overordnede ansvaret for å styre prosessen, men der mellomledere spiller en viktig rolle ved å bidra med operasjonell innsikt. I noen tilfeller kan også ansatte og eksterne rådgivere involveres for å gi ytterligere perspektiver.

Eksterne rådgivere kan for eksempel være uavhengige eksperter innen strategiarbeid. Til slutt godkjenner styret den endelige strategien, og overvåker at implementeringen skjer i henhold til de vedtatte planene.

Tidsbruken i en strategiprosess kan variere betydelig, og er avhengig av en rekke faktorer som virksomhetens kompleksitet, dybden i analysene, tilgjengelige ressurser og de overordnede målene med strategien.

I små og mellomstore virksomheter kan en grundig strategiprosess ofte utføres i løpet av noen uker til et par måneder. For større organisasjoner, med mer komplekse strukturer og prosesser, kan denne tidsrammen strekke seg til flere måneder eller til og med over et år.

Det er imidlertid viktig å poengtere at en vellykket strategiprosess krever en nøye overveid tilnærming. Å sette av tilstrekkelig tid til prosessen gir rom for grundige analyser, ettertanke og kvalitetsarbeid.

Hastverk i utforming av en strategi kan resultere i overfladiske vurderinger og potensielt feilaktige beslutninger, som kan være kostbare å rette opp i etterkant. Derfor er det viktig å allokere nok tid til å gjøre en gjennomarbeidet og veloverveid jobb, uansett virksomhetens størrelse eller kompleksitet.

Tips til en vellykket strategiprosess

Den følgende listen gir deg tips på hva dere bør tenke på for å få til en vellykket strategiprosess. Denne listen er ikke uttømmende, men ment å fungere som en veiledning for å sikre at virksomheten tar hensyn til noen av de mest sentrale forhold i en strategiprosess.

Vær imidlertid oppmerksom på at ingen virksomheter er like og at det finnes et mylder av måter å gjennomføre en strategiprosess på. Hva som er riktig for din virksomhet vil være avhengig av en rekke faktorer, inkludert bedriftskultur, konkurransesituasjon, og tilgjengelige ressurser.

Derfor, mens tipsene vi deler her er ment som en hjelpende hånd, er de ikke en erstatning for en godt gjennomtenkt strategiprosess tilpasset den konkrete situasjonen.
 

1) Klargjør mål og forventninger for prosessen

Det er viktig å etablere tydelige forventninger og mål for strategiprosessen fra starten. Dette inkluderer å avklare hva dere ønsker å oppnå med strategiprosessen samt definere tidshorisonten for strategien og hvilken risikotoleranse som er akseptabel.

Disse forutsetningene vil tjene som veiledning gjennom hele prosessen og gi alle involverte en felles forståelse av hva dere skal i gang med å lage. Samtidig bør prosessen være fleksibel nok til å tillate rom for kreativitet og justeringer, da strategiske planer ofte må tilpasses i møte med uforutsette utfordringer eller muligheter.

2) Involver hele organisasjonen, men vær oppmerksom

Involver alle interessenter, fra ansatte til kunder til partnere, i strategiprosessen for å sikre bred forankring og potensiell suksess. Men vær oppmerksom på at ikke alle deltakere nødvendigvis har de samme målene som virksomheten.

Vær derfor årvåken og følg nøye med på om det underveis i prosessen dukker opp interessekonflikter eller personlige agendaer (for eksempel en leder som prøver å beskytte sin posisjon i virksomheten) som kan være i strid med virksomhetens overordnede mål og visjoner.

Dersom dere oppdager slike konflikter, er det viktig å adressere dem så raskt som mulig, slik at ikke dette forurenser strategiprosessen

3) Analyser nåsituasjonen for smartere strategivalg

Det er viktig å ha en klar forståelse av det nåværende konkurransemiljøet, virksomhetens markedsposisjon, og de interne og eksterne faktorene som kan påvirke virksomheten. Verktøy som SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) kan være svært nyttige for å systematisk kartlegge disse faktorene.

Denne diagnostiske fasen gir ikke bare et snapshot av hvor virksomheten står i dag, men bidrar også til å guide fremtidige strategiske beslutninger.

For å gi analysen større dybde og for å unngå synsing, er det en fordel med mest mulig kvantitative data. Dette kan spenne fra kundetilfredshetsundersøkelser og markedsanalyser til finansiell informasjon.

4) Se virksomheten fra konkurrentenes ståsted

Det kan være nyttig å utføre en simulering der dere antar rollene som virksomhetens mest fremstående konkurrenter. Still spørsmål som: “Hva ville våre konkurrenter si er våre mest utpregede styrker og svakheter? Hvordan kan våre konkurrenter potensielt utnytte våre svakheter?” Svarene på disse spørsmålene kan bidra til en bredere forståelse av egne styrker og svakheter.

5) Lær av andre for å innovere

Å se til andre bransjer, eller andre land, kan være svært verdifullt og gi nye perspektiver og idéer som kanskje ikke er åpenbare, men som muligens kan benyttes direkte eller som kan tilpasses til den aktuelle situasjonen. For eksempel kan en slik tilnærming hjelpe dere med å identifisere nye teknologiske eller markedsmessige trender, som igjen kan bidra til en bedre strategi.

6) Sett kunden i sentrum

Gå i dybden for å forstå kundenes behov og preferanser. Bruk dataanalyse for å skreddersy strategiene, produktene og tjenestene dine slik at de møter eller overgår kundens forventninger.

7) Formuler en klar visjon og misjon

Begynn med å forestille deg hvordan virksomheten vil se ut om 3, 5 eller 10 år. Hva er det dere ønsker å oppnå og som er virksomhetens kongstanke? Dette vil forme deres visjon og gi en inspirerende retning for alle involverte. I tillegg bør dere definere virksomhetens misjon ved å klargjøre hva virksomheten faktisk gjør, for hvem, og hvorfor det er viktig.

En godt formulert visjon og misjon vil gi alle i organisasjonen et overordnet, inspirerende bilde av hva virksomheten ønsker å oppnå. Eksempel på en visjon kan være “Å bli den ledende leverandøren av bærekraftige energiløsninger globalt", men eksempel på en misjon kan være "Å levere pålitelige, kostnadseffektive, og bærekraftige energiløsninger som gir verdi for våre kunder og som bidrar til å beskytte planeten for kommende generasjoner."

8) Strategiske valg - tydeliggjør hva som skiller dere ut og prioritér

Ved utforming av strategi for å realisere virksomhetens visjon og misjon, er det viktig å stake ut en unik posisjon i markedet. Generelle påstander som “Vi skal ha den beste kvaliteten” er ofte for vagt, da mange konkurrenter sannsynligvis sikter mot det samme.

En mye brukt tilnærming i strategiutforming er å adressere “Where to play", det vil si hva er de mest attraktive markeder, segmenter eller kundegrupper virksomheten bør fokusere på for å realisere sin visjon og misjon, og “How to win", det vil si hvordan virksomheten kan skape en konkurransefordel i disse områdene (innovasjon, prisstrategi mv.).

Ved å svare på disse spørsmålene vil det være enklere å få avklart om strategien er robust og gir en konkurransefordel. Da det er mange valg som kan gi en konkurransefordel, er det også kritisk å avklare hva man skal si nei til, ikke bare hva man skal si ja til. Selv om det kan være fristende å forfølge flere gode ideer eller muligheter samtidig, er det viktig å anerkjenne at tid, arbeidskraft og finansielle ressurser er begrensede faktorer.

En tydelig og målrettet prioritering av alternativer, sikrer at virksomheten kan kanalisere ressursene dit de gir mest verdi. Ved å fokusere på det som virkelig teller, kan dere gjøre strategien mer gjennomførbar og minimere risikoen for ressurssløsing.

9) Sett klare mål og KPI-er

Tydelige, og godt definerte mål, gir en konkret retning å jobbe mot. Målene kan være alt fra å øke markedsandel og fremme innovasjon til å forbedre kundeopplevelse eller nå spesifikke vekstmål. Identifiser de nøkkeltallene, ofte referert til som Key Performance Indicators (KPI-er), som best gjenspeiler virksomhetens fremgang i retning av disse målene. Velg KPI-er som er målbare, relevante og enkle å forstå, slik at hele organisasjonen kan engasjere seg i dem.

10) Utfør grundig analyse før dere stoler på "hockeykølle"-vekst

I strategiprosesser er det ofte fristende å presentere vekstmodeller i form av en hockeykølle – det vil si flate eller moderate tall som etterfølges av en bratt vekstkurve – for å signalisere virksomhetens potensial.

Men vær oppmerksom på at slike prognoser kan skape et bilde av overoptimisme. Selv om de kan bli positivt mottatt internt og av investorer, er det viktig at slike framskrivninger er basert på solide analyser og realistiske forventninger. Overdreven optimisme, uten tilstrekkelig grunnlag, kan resultere i dårlig allokering av ressurser og føre til at virksomheten går glipp av virkelige muligheter.

11) Inkluder ESG-faktorer i strategien

Vurder om virksomheten skal ha ESG-faktorer (Environmental, Social, and Governance) som en integrert del av sin overordnede strategi. Dette er ikke bare viktig for å møte økende regulatoriske krav, men også for å tiltrekke seg kunder, partnere og ansatte, samt møte samfunnets voksende krav om bærekraft og sosialt ansvar.

Å innlemme ESG kan derfor tjene som en langsiktig investering som styrker virksomhetens merkevare, bærekraft, og konkurransedyktighet.

12) Digital transformasjon

Gjør digitalisering til en integrert del av virksomhetens totale forretningsstrategi. Dette vil ikke bare effektivisere interne prosesser, men også forbedre kundeopplevelsen. Vurder systematisk hvordan teknologiske løsninger kan adressere nåværende utfordringer, optimere ressursbruk, og åpne dører for nye forretningsmuligheter.

Vær imidlertid klar over at digital transformasjon er mer enn bare teknologi. Det krever et kulturelt skifte, kompetansebygging, og lederskap som forstår å navigere i det digitale landskapet.

13) Identifiser og håndter risiko

Det er viktig å identifisere potensielle risikoer og markedshendelser som kan hindre at virksomheten oppnår sine strategiske mål. Utvikle en detaljert plan for risikohåndtering som inkluderer forebyggende tiltak og beredskapsplaner.

14) Sikre suksessfull implementering av strategien gjennom planer

Etter å ha valgt hvilken strategi virksomheten skal gå for, er det viktig å formalisere utfallet i både en strategiplan og en tilhørende handlingsplan. Strategiplanen skal fungere som et veikart, det vil si et rammeverk som definerer virksomhetens langsiktige mål, visjon, og misjon. Strategiplanen bør også gi et overblikk over de hovedaktivitetene som må til for å nå disse langsiktige målene.

En handlingsplan derimot, er et mer operativt dokument der de langsiktige målene brytes ned til kortere, mer konkrete oppgaver som kan tildeles ansvarlige personer eller team.

Ved å sammenkoble strategi og handling på denne måten, sørger dere for at strategien blir implementert på en effektiv måte, og at alle i virksomheten vet hva som må gjøres, og når.

15) Effektiv kommunikasjon

En vellykket strategiprosess er avhengig av at virksomheten evner å kommunisere sin strategi på en effektiv måte. Denne kommunikasjonen bør sikre at alle både internt og eksternt forstår virksomhetens strategiske mål og deres relevans. Dette bidrar til å fremme engasjement blant medarbeidere, samt å bedre sikre en smidig og effektiv implementering av strategien.

16) Bygg en kultur som fremmer strategisk suksess

Det er ikke uten grunn at sitatet "Culture eats strategy for breakfast." ofte blir trukket frem i strategiprosesser. Kulturen i en virksomhet spiller en kritisk rolle i implementeringen av enhver strategi. Den kan fungere enten som en katalysator for suksess eller som en barriere for fremgang.

Det er derfor essensielt å aktivt forme en kultur som er i harmoni med virksomhetens visjon og strategiske mål. Dette innebærer et engasjement fra ledelsen, åpen og inkluderende kommunikasjon, samt belønningssystemer og andre tiltak som styrker de adferdene og holdningene som er med på å underbygge strategien.

17) Evaluer strategien regelmessig

En god strategi er dynamisk, ikke statisk. Gjennomfør derfor regelmessige evalueringer av strategien for å sikre at den fortsatt er relevant og effektiv. Vær også åpen for tilpasninger, enten det skyldes endringer i markedet eller interne forhold i virksomheten.

18) Vurder skalering

Når en strategi har vist seg å fungere i en del av virksomheten, bør dere vurdere mulighetene for å utvide eller skalere denne suksessen til andre områder eller markeder. Men vær forsiktig; en nøye vurdering og tilpasning er nødvendig for å sikre at strategien vil være like effektiv i en ny kontekst.

Ta hensyn til ulike kulturelle, økonomiske og regulatoriske faktorer som kan påvirke implementeringen og suksessen av den skalerte strategien.

Veien videre – det stopper ikke her

Å lage en strategi for virksomheten, er ikke en engangsjobb. Det er som en reise som aldri tar slutt. Dere lager en plan, setter den ut i livet, sjekker hvordan det går og gjør forbedringer. Hvert steg er viktig for at virksomheten skal nå sine mål. .

Denne reisen handler ikke bare om å løse dagens problemer. Det handler også om å være klar for nye muligheter som kommer. Ved å planlegge, handle og hele tiden justere, blir virksomheten sterkere og bedre rustet for fremtiden.

En robust strategi er ditt beste verktøy for å møte fremtidens usikkerheter, enten det dreier seg om utfordringer eller muligheter. Den gir deg den nødvendige innsikten og smidigheten til å navigere gjennom komplekse forhold, tilpasse virksomheten til endringer, og gjøre informerte beslutninger som fører til suksess.

Så, enten dere nettopp har startet på strategireisen eller allerede har kommet et godt stykke på vei, husk at det alltid finnes muligheter for å gjøre ting bedre. Lykke til med å ta virksomheten din til nye høyder!

SWOT-analyse

En SWOT-analyse, som står for Strengths (styrker), Weaknesses (svakheter), Opportunities (muligheter), og Threats (trusler), kan være et godt verktøy i strategiprosess.

Dette gir virksomheter et rammeverk for å utføre en omfattende kartlegging av både interne og eksterne forhold som kan påvirke deres måloppnåelse og suksess.

Ved å belyse virksomhetens sterke og svake sider, samt de mulighetene og truslene som finnes i det ytre markedet, tilrettelegger SWOT-analysen for en mer innsiktsfull beslutningstaking.

Innenfor rammene av strategisk planlegging er SWOT-analysen spesielt viktig. Den leverer et enkelt og strukturert rammeverk for å evaluere en organisasjons relative konkurranseposisjon.

Dette bidrar til at beslutningstakere kan få en mer helhetlig forståelse av de variablene de har kontroll over, samt de ytre forholdene de må tilpasse seg.

Med denne forståelsen kan virksomheten utvikle strategier som er både effektive og fokuserte, noe som forbedrer deres sjanser for suksess i et konkurransedyktig marked.

Således blir SWOT-analysen et uunnværlig verktøy for å guide virksomheter i utformingen av deres langsiktige planer og strategier.

Kategoriene i en SWOT-analyse

Nedenfor finner du en forklarende oversikt over de fire kategoriene som utgjør en SWOT-analyse og hva de representerer:

Styrker (Interne forhold)

Dette er de interne fordelene som gir virksomheten et konkurransefortrinn. Eksempler kan være en høyt anerkjent merkevare, en dedikert og kompetent arbeidsstokk, eller en unik teknologisk kapabilitet som gir bedre produktkvalitet.

Å identifisere slike styrker gir virksomheten en mulighet til å bygge videre på dem for å skape varig suksess.

Svakheter (Interne forhold)

Disse representerer virksomhetens interne begrensninger. For eksempel kan høye driftskostnader, utdatert teknologi, eller en svak ledelsesstruktur begrense bedriftens effektivitet og vekst.

Det er avgjørende å være klar over disse svakhetene for å kunne iverksette tiltak som retter opp i dem.

Muligheter (Eksterne forhold)

Dette er de eksterne forholdene som virksomheten kan dra nytte av. For eksempel, hvis det er en økende trend i miljøbevissthet blant forbrukerne, kan en bedrift med en allerede sterk bærekraftig profil ha en klar fordel.

Andre muligheter kan inkludere endringer i lovgivning som favoriserer produktet eller tjenesten dere tilbyr, eller inngåelse av nye distribusjonsavtaler som åpner for nye markeder.

Trusler (Eksterne forhold)

Her identifiseres de eksterne risikofaktorene som kan skade virksomheten. Dette kan være en ny konkurrent som har inngått markedet med et bedre eller billigere produkt, økonomiske nedgangstider som reduserer etterspørselen, eller endringer i lovgivning som kan føre til økte driftskostnader.

Det er viktig å gjenkjenne og forstå disse truslene for å kunne utarbeide effektive strategier som minimerer deres potensielle negative innvirkning.

Gjennom en helhetlig vurdering av disse fire kategoriene kan man danne en bedre forståelse av virksomhetens strategiske landskap. Dette gir nødvendig innsikt for utforming av en robust og tilpasningsdyktig strategi for virksomheten.

Hvem som bør delta

Antallet personer som bør gi innspill i en SWOT-analyse avhenger av flere faktorer, inkludert virksomhetens størrelse og kompleksitet. I små virksomheter kan innspill fra ledelsen og noen få nøkkelpersoner være tilstrekkelig.

I større og mer komplekse organisasjoner kan det være fordelaktig å inkludere et bredere utvalg av medarbeidere fra ulike avdelinger og funksjonsområder.

Eksterne rådgivere, kunder eller leverandører kan også gi verdifulle perspektiver. Imidlertid er det viktig å finne en balanse, da for mange deltakere kan gjøre prosessen uoversiktlig og tidkrevende. Kvaliteten på innspillene er vanligvis viktigere enn antall personer involvert.

SWOT-skjema

Nedenfor finner du et enkelt, men effektivt skjema som er designet for å guide virksomheten gjennom en basis SWOT-analyse. Skjemaet er laget for å være lett å forstå og raskt å fylle ut, slik at dere kan identifisere virksomhetens styrker, svakheter, muligheter og trusler på en strukturert måte.

Ved å fylle ut denne type skjema, vil dere kunne identifisere kritiske områder som krever fokus, samt avdekke potensielle strategiske initiativ. 

Styrker (Intern)

1.  ...
2. ...
3. ...

Svakheter (Intern)

1.  ...
2. ...
3. ...

Muligheter (Ekstern)

1.  ...
2. ...
3. ...

Trusler (Ekstern)

1.  ...
2. ...
3. ...