Endring i krav til norske styrer som følge av Brexit

1 min lesing
6. november 2020

Etter dagens lovverk må daglig leder og minst halvparten av styremedlemmer i aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og samvirkeforetak enten være bosatt i Norge, eller være både statsborgere av og bosatt i en EØS-stat. Kravet gjelder også bedriftsforsamlingens medlemmer. For stiftelser gjelder kravet for styremedlemmer.

Fra 1. januar 2021 er Norges forhold til Storbritannia ikke lenger regulert av EØS-avtalen. Dette vil kunne påvirke selskapsledelsen i 800 norske bedrifter dersom disse bor i Storbritannia eller er britiske statsborgere.

Norge forhandler en omfattende frihandelsavtale med Storbritannia sammen med EFTA-landene Island og Liechtenstein. Forhandlingene pågår for fullt, men frihandelsavtalen vil ikke kunne tre i kraft så tidlig som den 1. januar 2021. Det vil si at bedriftene må søke om dispensasjon for personer som fra og med 1. januar 2021 ikke vil oppfylle krav til bosted og statsborgerskap.

I en pressemelding den 6. november fra Nærings- og fiskeridepartementet fremkommer det at regjeringen jobber hardt for at overgangen skal bli mest mulig smidig. Avhengig av forhandlingsresultatet om en frihandelsavtale med Storbritannia, vurderer regjeringen regelendringer på selskapsrettens område som vil fjerne dispensasjonskravet.

Den 11. november sende departementet ut et lovforslag på høring der det legges opp til at personer bosatt i, eller er statsborger av Storbritannia, omfattes av samme lovbestemmelsene som gjelder for EØS. Svarfristen på høringen er satt til 23. desember 2020.

Frem til ny lov er på plass må norske bedrifter selv sørge for at de til enhver tid oppfyller kravene for dispensasjon.

Søknaden skal sendes til Nærings- og fiskeridepartementet ved postmottak@nfd.dep.no. Departementet har som mål å behandle alle innkomne søknader før 31. desember 2020, slik at næringslivet i minst mulig grad påvirkes.

Søknadsskjema og mer informasjon finnes på regjeringens samleside om Brexit.

Les også: Må møte i retten for brudd på krav til styremedlemmer