Årets styreleder er kåret for 2018

2 min lesing
15. april 2019

Siden år 2000 har selskapet Styreinformasjon AS kåret årets styreleder (Chair of the Year) i Norge. Hensikten med prisen er å sette søkelyset på styrets rolle i verdiskapningen og inspirere andre styreledere til å øke verdiskapningen gjennom godt styrearbeid. Prisen deles ut av en fagjury til personer som har utmerket seg og som kan vise til en ekstraordinær suksess i sin rolle som styrets leder. For å kåre årets styreleder for 2018 ble det satt sammen en jury bestående av Karin Bing Orgland, Fredrik Baksaas, Kathryn Moore Baker, Per Saxegaard, Jan Svensson, Mari Thjømøe og Gunnar Eckbo.

I mars 2019 ble det kjent at juryen hadde kåret John Andersen jr. – som er styreleder i Scatec Solar ASA – til årets styrelede.  Prisen ble overreket av administrerende direktør i NHO – Ole Erik Almlid. I juryens begrunnelse kan vi lese følgende:

John Andersen jr. er styreleder for en virksomhet som på mange måter består av en rekke «stand alone» forretningsenheter. Han har personlig bidratt til at Scatec Solar har utviklet seg fra en virksomhet med noen prosjekter og virksomhet kun i Europa – og der strategien ikke var langsiktig eierskap – til en bred portefølje av bærekraftige anlegg av industriell størrelse globalt.

I noe av suksessformelen ligger solid kompetanse og engasjement for bærekraftige løsninger. Han har evne til å håndtere kompleksiteten og dynamikken i virksomheten – med produksjonsanlegg som ligger i ulike markeder med ulike regulatoriske forhold og forskjellige forretningskulturer.

Med en bærekraftig forretningsmodell som omfatter hele verdikjeden, inklusiv lokale eiere og forretningspartnere, er suksessen helt avhengig av gjensidig tillit mellom alle involverte. Med sine skreddersydde og bærekraftige løsninger for den enkelte site, har Scatec Solar på mange måter evnet å omdanne den norske tillitsmodellen til en eksportvare. Denne organiske veksten krever en «hands on» planlegging og oppfølging, fra case til case – til dels også fra styrets side.

Med sin bransjehistorikk, kapasitet og dype kunnskaper om både teknologien og den bærekraftige forretningsmodellen, har John spilt en helt avgjørende rolle i utviklingen av selskapet. Han har ikke bare vært en god sparringpartner for CEO, men ved å overføre egen kompetanse til resten av styret, har han også sørget for at styret har spilt hele administrasjonen god.

Med utgangspunkt i egen eierandel er John meget påpasselig med å ivareta alle aksjonærers interesser. Han er lydhør for andre eieres synspunkter, og ber gjerne aktivt om disse. Det blir aldri stilt spørsmålstegn ved John’s integritet. Hans profesjonelle og korrekte måte å opptre på skaper nødvendig tillit, også i mer krevende situasjoner. (Eksempelvis i den situasjonen der deres japanske eiere kom med et kjøpstilbud som skulle gjøres opp i aksjer. Det var aldri noen tvil om at alle aksjonærers interesser skulle ivaretas.)

John Andersens ledelse av styrearbeidet er preget av grundige forberedelser, tydelige agendaer og ryddig møteledelse. John leder en prosess internt i styret, og mellom styret og administrasjonen, som preges av gjensidig tillit. Dette skaper trygghet og fortrolighet i arbeidet, noe som igjen bidrar til gode og reelle diskusjoner, humor og god takhøyde. John inviterer til transparente diskusjoner og ber gjerne om avvikende syn før konklusjonene trekkes.

Sammen med sitt eget styre og administrasjonen har John vært helt sentral i arbeidet med å få frem verdiene i selskapet. Det er juryens oppfatning at John Andersen jr i vesentlig grad har bidratt til Scatec Solars positive utvikling, og at dette i tillegg til hans brennende engasjement for bærekraft og utpregede bransjekunnskaper skyldes hans tillitsfulle og prosessorienterte måte å lede styret på.

Juryen mener han er en bærekraftig styreleder som utgjør en forskjell, og at han er en verdig vinner av prisen Årets Styreleder 2018 «Chair of the Year».

Vi gratulerer John Andersen jr. med prisen og takker juryen og det øvrige teamet bak årets pris for sin innsats i å fremme godt styrearbeid.

Lær mer om styrearbeid på Styreskolen.