Styreevaluering = bedre styrearbeid

3 min lesing
4. februar 2023

De profesjonelle styrene gjennomfører en årlig evaluering av sitt eget arbeid for å sikre at de har en kontinuerlig forbedring, og høy kvalitet, i sitt styrearbeid. En slik evaluering anses som helt nødvendig, da det stadig settes større krav til styrets rolle og oppgaver, dette sett i lys av at det skjer en rask utvikling innen teknologi, konkurransebildet, nye forretningsmodeller, cybersikkerhet og bærekraft. Samtidig står styret overfor en stadig mer kritisk observasjon og fokus fra interessenter og samfunnet ellers.

Det er ikke noe lovmessig krav til at styret skal gjennomføre en evaluering av sitt eget arbeid, men de fleste som arbeider med å forbedre kvaliteten i styrets arbeid anbefaler dette. Blant annet skriver Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) i sin anbefaling at styret årlig bør evaluere sitt arbeid og sin kompetanse.

Hva skal en styreevaluering avdekke?

Hensikten med en styreevaluering er ofte å få identifisert forbedringsmuligheter innen følgende områder:

 • Styrets kunnskap om, og forståelse av, premissene for virksomheten, herunder formål og mål med virksomheten, aktuell lovgivning og reguleringer, interessenters krav og forventninger, krav til bærekraft, osv.
 • Styrets kompetansesammensetning og andre egenskaper.
 • Styrets arbeidsform, herunder ledelsen av styrearbeidet.
 • Styrets utøvelse av ulike roller og oppgaver, herunder sørge for rett og motivert daglig leder, sørge for strategi og forretningsutvikling, måloppfølging, kontroll og tilsyn, risikostyring, bærekraft, samt styrets egenutvikling.

Styreevaluering er blitt mer vanlig

Bruk av styreevaluering for å forbedre kvaliteten i styrets arbeid, er blitt stadig mer vanlig. Det er gjennomført en rekke undersøkelser som viser økende bruk av styreevaluering som middel for å forbedre styrets eget arbeid. Blant annet har iStyrelsen publisert en artikkel der de presenterte resultater fra en internasjonal undersøkelse, samt en undersøkelse iStyrelsen har gjort blant norske styrer.

Internasjonalt

Sammen med Board Network gjennomfører InterSearch hvert år en internasjonal undersøkelse om styrearbeid. For 2021 ble undersøkelsen gjennomført i 79 land med totalt 1 782 styreledere og styremedlemmer. Fra denne undersøkelsen trekker iStyrelsen frem følgende funn når det kommer til styreevaluering:

Benyttes styreevaluering som virkemiddel til forbedringer av styrearbeidet?

 • 64,5 % Ja
 • 34,2 % Nei
 • 1,3 % Vet ikke

Hvordan gjennomføres evalueringen (andel av de som har gjennomført styreevaluering)?

 • 50,8 % Intern egenevaluering (uten noen form for ekstern bistand)
 • 28,8 % Med ekstern bistand
 • 19,4 % Vet ikke

Resultatet viser at hele 64,5 % benytter styreevaluering som virkemiddel til forbedringer av styrearbeidet, noe som er en økning fra 50 % fra året før. Videre viser undersøkelsen at 50,8 % av styrene gjennomfører evalueringen uten noen form for ekstern bistand.

Norge

For å se på forholdene i Norge har iStyrelsen gjennomført en anonym spørreundersøkelse målrettet mot styreledere, styremedlemmer og toppledere, der 67 respondenter deltok. Resultatene viser blant annet at:

 • Over 70 % av respondentene melder om at styreevaluering benyttes i forbindelse med forbedring av styrearbeidet, noe som høyere enn i den internasjonale undersøkelsen (NB: iStyrelsen påpeker at dette kan skyldes at de som allerede benytter seg av styreevaluering kan være overrepresentert blant de som velger å besvare en slik spørreundersøkelse).
 • Rundt 90 % gjennomførte styreevaluering uten å benytte ekstern bistand, noe som er betydelig høyere enn den internasjonale undersøkelsen.
 • Styreevaluering i stor grad blir oppfattet som et nyttig virkemiddel i forbindelse med styrets ambisjon om kontinuerlig forbedring av styrearbeidet.

Hvem initierer styreevalueringen?

Normalt vil det være styrets leder som initierer en avklaring i styrekollegiet om hvordan en styreevaluering bør gjennomføres. Denne plikten for styreleder ligger på en måte implisitt i aksjelovens krav til styreleder om å sørge for at styrearbeidet skal være effektivt og
med god kvalitet.

Det vil også være tilfeller hvor en styreevaluering initieres fra eierne, eller en valgkomité i forkant av forestående styrevalg i generalforsamlingen. Det er nå blitt en god praksis at en eierinitiert styreevaluering ikke kombineres med styrets egenevaluering, nettopp fordi styrets egenevaluering må være sikret mot at detaljer ikke kommer til eierne (for å sikre ærlig faktainnhenting fra styremedlemmene). Derfor er det god praksis at en eierinitiert evaluering foretas helt separat, og gjerne gjøres som en samtalebasert evaluering, ved at eierne/valgkomiteen intervjuer styremedlemmene.

Gjennomføring

En styreevaluering gjennomføres ofte i fire trinn

1) Faktainnhenting: Dette kan være en nettbasert spørreundersøkelse rettet mot styremedlemmene og daglig leder. Denne fasen kan også bli gjennomført samtalebasert, der den enkelte deltaker blir intervjuet.

2) Analyse: Resultatet fra faktainnhentingen blir analysert.

3) Styrets behandling i møte: På basis av analyserapporten, diskuterer styret behov for forbedringer innen de aktuelle forholdene. Diskusjonen konkluderer med en liste over forbedringstiltak

4) Gjennomføring av tiltak: Styrets leder får ansvaret for iverksettelse av de konkluderte forbedringstiltakene, og følge opp at tiltakene blir gjennomført.

Ved eventuell konklusjon om behov for styrking av styrekollegiet på ett eller flere kompetanseområder, vil styreleder kunne anmode eierne (eller valgkomiteen) om ønskede forbedringer i styresammensetningen for å styrke kompetansen innen mangelfulle kompetanseområder.

Leverandører av styreevalueringstjenester

Det finnes flere leverandører av styreevalueringstjenester på markedet. Blant annet har Orgbrain i sin styreportal en egen modul der styret enkelt kan gjennomføre en nettbasert styreevaluering som ender ut i en rapport med grafisk fremstilling av resultat. 

Dersom du ikke allerede har en konto i Orgbrain kan du registrere en gratis prøvekonto her.

Styreevaluering i Orgbrain
Styreevaluering i Orgbrain