Hvordan styret kan holde kontroll på daglig leders oppførsel

2 min lesing
7. juni 2020

Daglig leder er ofte drivkraften i selskapet og dermed nøkkelen til suksess. Det er derfor stor enighet om at en av styrets aller viktigste oppgaver er å ansette daglig leder, og sikre at vedkommende fungerer bra i sin rolle. I tilfeller der daglig leder ikke fungerer tilfredsstillende, er det styrets oppgave å avdekke dette og igangsette nødvendige tiltak.

Både i Norge og internasjonalt har det de siste årene vært en markant økning i tilfeller der daglige ledere erstattes. Mange av avgangene stammer fra vanlige årsaker slik som pensjon eller nye muligheter, men det var også en del som går av på grunn av anklager om uprofesjonell adferd, herunder som følge av #metoo-bevegelsen.

Harvard Business Review publiserte den 11. mars 2020 en artikkel der de blant annet setter søkelys på hva styrene kan gjøre for å holde kontroll på at daglig leder har en profesjonell og ønsket adferd. I artikkelen påpekes det at det er store forskjeller i hvordan selskapene håndterer de tilfeller der daglig leder har sviktet katastrofalt i sin oppførsel, men at det er særlig tre ting som går igjen hos de selskapene som lykkes best i å begrense skadevirkningene;

1. Hvem leder daglig leder?

I mange selskaper er det uklart hvem som har leder daglig leder. Formelt rapporterer daglig leder til styret, men styreleder eller de øvrige styremedlemmene er normalt ikke operative i virksomheten og fanger dermed ikke så lett opp hvordan daglig leder oppfører seg i det daglige. De selskapene som lykkes best, har etablert en kultur for sideveis ledelse der lederne i ledergruppen “leder” hverandre. Dette skjer ved at alle stiller kritiske spørsmål og utfordrer hverandres handlinger på en konstruktiv måte. Denne type sideveis ledelse gjør at daglig leder på et tidlig tidspunkt mottar innspill og tydelige tilbakemeldinger fra andre tillitspersoner som er tett på den daglige driften.

2. Anonym varsling

Det er viktig at det etableres en anonym varslingskanal som blir gjort godt kjent i organisasjon og som må forvaltes av en uavhengig aktør som kan beskytte identiteten til varsleren. En slik uavhengig aktør kan bringe varslet videre til riktig instans, herunder styret, slik at nærmere undersøkelse, skadebegrensning, kan igangsettes.

3. Et proaktivt styre

Ingen av de to foregående trinnene vil fungere dersom ikke styret er proaktiv i oppfølging av daglig leders fremtreden. Dette gjelder også daglig leders adferd utenfor jobben.  Som en del av styrets tilsynsansvar bør hvert styremøte inneholde en gjennomgang av daglig leders holding og adferd, uten at daglig leder selv er til stede. Alle styremedlemmer bør informeres om eventuelle varslinger eller undersøkelser rundt daglig leder som er fanget opp, slik at et samlet styret kan diskutere eventuelle tiltak.

Styreskolen kan å lære mer om forholdet mellom daglig leder og styret