18 nye forbedringer i Orgbrain

3 min lesing
10. mai 2022
18-nye-forbedringer-i-orgbrain

Orgbrain jobber iherdig med å videreutvikle portalen, enten det er for å være bedre tilpasset nytt lovverk eller på bakgrunn av innspill og ønsker fra våre brukere. Her er en oversikt over noe av det vi har lagt ut de siste ukene, og mer er på vei.

Identifisering av brukere

Virksomhetene kan nå bestemme om de skal kreve at brukerne skal bekrefte sin identitet ytterligere med BankID, eller alternativt ved SMS, før de får tilgang. Ta kontakt dersom dette er aktuelt for dere.

Automatisk påminnelse ved manglende signatur

Det blir nå sendt ut automatiske påminnelser til de som har blitt invitert til å signere et dokument (f.eks en protokoll), men som ikke har gjort det. Dersom dokumentet blir slettet eller det blir laget en ny versjon av protokollen, vil påminnelsene om å signere den gamle versjonen opphøre.

Tilpasset ASA

Portalen er nå enda bedre tilpasset selskapsformen allmennaksjeselskap (ASA). Løsningen er i tillegg tilpasset selskapsformene aksjeselskap (AS), foreninger (FLI), stiftelser (STI), samvirkeforetak (SA), borettslag (BRL) og eierseksjonssameier (ESEK).

Oppgradering av innebygget videoløsning

Det har blitt gjort en oppgradering av den integrerte videokonferanseløsningen, Jitsi, som blant annet innebærer høyere ytelse og bedre kompatibilitet. Det er nå også mulig å legge inn et virtuelt bakgrunnsbilde, samt å benytte seg av «støtteaktiviteter» som å kunne sende «tommel opp», applaus mv.

Flere behandlingsmåter

Vi har lagt til to nye valg på behandlingsformer for møter. Dette er henholdsvis Hybridmøte og Digitalt møte. Et hybridmøte er et møte der deltakerne er invitert til å delta enten digitalt eller fysisk.

Veileder gjennom møteprosessen

På møtekortet har vi lagt inn en prosessveileder som gir møteadministrator en mer visuell oversikt over hvor man er i prosessen med å gjennomføre møtet og hvilke skritt man kan gjøre for å fortsette. 

Informer om oppdateringer

Vi har laget ny funksjonalitet som gjør det enklere å informere møtedeltakerne dersom det er lagt til nye opplysninger eller gjort andre oppdateringer etter at møteinvitasjon ble sendt.

Mulighet til å avlyse møter

Vi har nå lagt inn ny funksjonalitet som gjør det mulig å avlyse møter og samtidig informere de som er invitert. Ved å bruke denne funksjonen vil møtet fremdeles være tilgjengelig i Orgbrains kalendervisning, men er tydelig merket som «Avlyst».

Mulighet for å velge mellom flere alternativer

Tidligere har det kun vært støtte for beslutningssaker der man kan stemme «for» eller «imot» et forslag til vedtak. Noen kunder har ønsket muligheten til å be deltakerne på generalforsamlinger eller årsmøter om å stemme over flere alternative forslag samtidig, så vi har nå lagt inn ny sakstype, «alternativvalg», som kan benyttes der valget står mellom to, tre eller flere alternative forslag.

Et forslag må få flertall av de avgitte stemmer for å bli vedtatt (jf. aksjeloven § 5-17). Dersom ingen alternativer får tilstrekkelig tilslutning, kan det eventuelt gjennomføres et nytt alternativvalg med færre alternativer å velge mellom.

Se som bruker

Det er nå mulig for en administrator å se hvordan et møte vil se ut for en ordinær bruker, og det er enkelt å veksle mellom administratorvisning og brukervisning på møtekortet.

Systemet lager stemmesedler

Portalen har nå en ny funksjon som kan lage stemmesedler i PDF-format for utskrift, som kan benyttes ved fysiske (eller hybride) generalforsamlinger/årsmøter.

Forbedret fullmaktfunksjon

Det er gjort flere oppdateringer på fullmakten som aksjonærer kan gi på generalforsamlinger. Det er blant annet mulig å registrere en fullmakt som inneholder instruksjoner til den fullmektige. Det er også lettere å finne frem til fullmakter som er gitt, rett fra møtekortet.

Enklere å kontrollere avstemming

Vi har gjort det enklere for administrator å etterkontrollere avstemningsresultat på generalforsamlinger og årsmøter.

Bedre oversikt ifm. fortegnelsen for hybride møter

Det er nå blitt mulig for administrator å holde oversikt over hvem som møter fysisk og hvem som møter digitalt på generalforsamlinger og årsmøter, noe som gjør det enklere å avholde hybride møter.

Enklere opplasting av aksjeeierbok/medlemsregister

Vi har gjort ytterligere forbedringer slik at det er blitt enda enklere å laste opp aksjeeierbok i portalen. Blant annet er det nå mulig å laste inn uttrekk fra VPS uten tidkrevende omformatering av regnearket i forkant.

Aksjeeierboken er nå i større grad transaksjonsbasert

For å gjøre det lettere for våre brukere å få god kontroll på endringshistorikk og aksjenumre er aksjeeierboken i større grad blitt transaksjonsbasert. Det er nå for eksempel mulig å laste opp transaksjonshistorikken fra et regneark.

Styreskolen er blitt mer brukervennlig

Vi har gjort det enklere å søke fra mobil samt gjort flere designendringer.

Nytt design

Vi har oppdatert designet som gjør at løsningen fremstår friskere og mer brukervennlig. Blant annet gir startsiden i portalen oversikt over mer informasjon, blant annet om brukeren er satt opp til å benytte 2-faktor autentisering (2FA) i forbindelse med innlogging.