Brukervilkår

1. Innledning

Dette dokumentet og tilhørende vedlegg («Avtalen») regulerer rettigheter og plikter vi som leverandør og du som kunde eller bruker har ved bruk av programvaren Orgbrain og tilhørende moduler («Programvaren»).

Ved å ta i bruk Programvaren aksepterer du samtidig Avtalen. Dersom du foretar ytterligere bestillinger, eller at du på annen måte blir gitt tilgang til flere organisasjoner/selskaper/enheter gjennom Programvaren, gjelder Avtalen også for disse organisasjoner/selskaper/enheter.

Ta kontakt med oss på support@orgbrain.no om noe skulle være uklart.

2. Programvaren

Programvaren leverer funksjoner og tjenester som gjør det enklere å holde orden på oppgaver og prosesser relatert til styret, ledelse, eiere, medlemmer og/eller administrasjon. Programvaren tilbyr også funksjoner for brukere som ikke er tilknyttet en organisasjon.Ved å bestille/kjøpe abonnement, registrere en personlig brukerkonto, og/eller bli invitert av et organisasjon/selskap/enhet som har abonnement på Programvaren, får du tilgang og bruksrett til de moduler som blir bestilt/gjort tilgjengelig.

Det er virksomheten selv som inviterer inn personer som skal ha tilgang til informasjonen. Virksomheten må selv vurdere om de som gis tilgang har tjenstlige behov for disse opplysningene. Når virksomheten oppretter brukere til Programvaren, bekrefter bedriften at personen har tjenstlig behov for tilgangen.

3. Godkjenning av Avtalen

3.1 Parter

Avtalen med vedlegg er inngått mellom:

 • Orgbrain Solutions AS, org.nr. 924 486 015 («Orgbrain»).
 • Selskapet/organisasjonen/enheten som er registrert i Programvaren, brukere tilknyttet denne samt brukere ikke tilknyttet organisasjon, men som har registrert brukerkonto («Kunden»).

Avtalen med vedlegg godkjennes elektronisk av Kunden når brukerkonto og/eller kundeforholdet opprettes i Programvaren. Ved vesentlig endring av Avtalen, vil Kunden bli informert på en måte som Orgbrain finner hensiktsmessig.

For de organisasjoner/selskaper/enheter som inngår avtale om bruk av Programvaren gjennom en forhandler, vil det kunne foreligge en direkte avtale mellom organisasjonen/selskapet/enheten og forhandleren i forhold til priser, betaling og oppsigelse.

3.2 Orgbrains rettigheter og plikter

Orgbrain plikter å tilby og videreutvikle Programvaren etter beste evne.

 • Om ikke noe annet er avtalt, leverer Orgbrain brukeropplæring og produktsupport som beskrevet på hjemmesiden (orgbrain.no eller annen adresse Orgbrain oppgir).
 • Orgbrain skal tilstrebe en høyest mulig grad av oppetid og gjøre tekniske tiltak for å sikre dette.
 • Orgbrain tilstreber også at Programvaren skal være så fri for feil som mulig og vurderer i eventuelle feilsituasjoner om Kunden skal varsles basert på alvorlighetsgrad.
 • Orgbrain er ikke ansvarlig for innholdet i data som registreres av Kunden eller bruken av Programvaren.
 • Orgbrain kan legge til eller endre funksjonalitet eller moduler i Programvaren uten forvarsel.
 • Orgbrain har rett til å stenge tilgang til brukerkonti ved manglende betaling eller brudd på Avtalen. Ved slik stenging skal Kunden informeres om årsak til stenging og gis anledning til å forklare seg. Kundens plikt til å betale for inngåtte avtaler i sin helhet, vil fortsatt være gjeldende selv om Programvaren blir stengt for bruk i vente på oppgjør.
 • Orgbrains eventuelle erstatningsansvar er begrenset til direkte tap, og dekker ikke indirekte tap. Som indirekte tap regnes eksempelvis tap av fortjeneste, tap grunnet driftsavbrudd, tap av data, avsavnstap og krav fra tredjepart. Erstatningsansvaret er begrenset oppad til hva Kunden har betalt siste 12 måneder for bruk av Programvaren.
 • Orgbrain er eneinnehaver av alle immaterielle rettigheter forbundet med funksjonalitet og innhold i Programvaren.
 • Orgbrain forbeholder seg retten til å benytte underleverandører samt levere tjenestene fra et annet land.

3.3 Kundens rettigheter og plikter

 • Kunden har rett til å bruke Programvaren og de tjenestene abonnementet omfatter, forutsatt at betaling og øvrige plikter er overholdt.
 • Brukertilganger gis til navngitte og personlige brukere og kan ikke deles eller brukes av flere enn én (1) bruker.
 • Kunde eier egne registrerte- og opplastede data, og har rett til å eksportere disse.
 • Brukerlisenser kan ikke deles eller brukes av flere enn én (1) bruker. Kunden kan ikke overføre Avtalen til andre.
 • Kunden er behandlingsansvarlig for registrerte personopplysninger. Se også Databehandleravtale.
 • Kunden er selv ansvarlig for registrerte opplysninger i Programvaren, samt overholdelse av lovpålagte plikter.

3.4 Priser, betaling og oppsigelse

 • Priser for avtale/abonnement på Programvaren, og eventuelle tilleggsprodukter, fremgår på Orgbrain sin hjemmeside eller annet sted Orgbrain oppgir. En avtaleperiode er på 12 måneder, om ikke annet er skriftlig avtalt. Priser som blir oppgitt er ekskl. mva.
 • Orgbrain forbeholder seg retten til å endre priser og prismodell for fremtidige avtale og forlengelser.
 • Dersom det blir lagt til flere brukere enn det som tidligere er bestilt, forbeholder Orgbrain seg retten til å etterfakturere eventuelle merkostnader for overstyrende brukere i henhold til Orgbrain til en hver tids prisliste.
 • Orgbrain fakturerer Kunden forskuddsvis for hele avtaleperioden. For avtaleforhold som inneholder konsernprising, forbeholder Orgbrain seg retten til å fakturere hele konsernet samlet til én fakturamottaker.
 • Fakturering skjer normalt når Kunden har bestilt eller endret sitt abonnement, eller etter endt prøveperiode. Variable kostnader, slik som datalagring, BankID-signering, brukeridentifisering ved bruk av tredjepartsløsning ol., vil normalt etterfaktureres.
 • Abonnementet blir automatisk fornyet med ny avtaleperiode til det blir sagt opp av en av partene. Oppsigelse sendes per e-post til den andre parten minst 30 dager før neste fornyelsesperiode.
 • Det er ingen refusjon for ubrukte tjenester, antall brukere, signering eller resterende dager i abonnementsperioder, med mindre tilgjengeligheten av Programvaren er betydelig begrenset eller redusert av årsaker som utelukkende kan tilskrives Orgbrain.
 • For kunder som er registrert med abonnement etter å ha akseptert et kampanjetilbud, gjelder priser, betaling og oppsigelse normalt slik det er kommunisert i tilbudet.
 • Dersom din organisasjon/selskap/enhet er registrert som kunde gjennom avtale med en av våre forhandlere, gjelder priser, betaling og oppsigelse normalt slik det det fremkommer i avtalen med forhandleren.

3.5 Særlig om bruk av AI-støtte

 • For enkelte tjenester i programvaren, vil det være mulig å benytte kunstig intelligens (AI-hjelp) i forbindelse med tekstbehandling og utførelse av øvrige oppgaver. Dette er ikke et nødvendig element for å ta i bruk portalen, men er kun et valgfritt tillegg.
 • Orgbrain sender ikke personopplysninger til AI-hjelp-tjenesten. Når du selv legger inn informasjon i forbindelse med bruk av tjenesten, unngå å legge inn personopplysninger, eller annen sensitiv informasjon. Du er selv ansvarlig for informasjon du legger inn.
 • Programvaren som tjenesten benytter, leveres av OpenAI, en amerikansk stiftelse/selskap som har Microsoft som investor. Maskinlæringsmodellen kan i noen sammenhenger være ytterligere trent og tilpasset av Orgbrain. Spørringer blir sendt ut av EU/EØS (p.t. til USA), da dette foreløpig er eneste måte å få tilgang til tjenesten.
 • Ved å bruke AI-hjelp, godtar du å følge disse brukervilkårene og de relevante retningslinjer og vilkårene til OpenAI, herunder at tjenesten ikke skal brukes på en måte som misbruker eller krenker noens rettigheter, eller å foreta automatisert uttrekk av data.
 • Tjenesten er bygget på AI-basert teknologi, og vi kan derfor ikke gi garanti for nøyaktighet, relevans eller fullstendighet av informasjonen den gir. AI-teknologien kan gi tilsynelatende gode svar, men også gi villedende og feil svar. Svarene kan også inneholde innebygde skjevheter og stereotyper, som ikke uten videre er lett å få øye på. Kvalitetsnivået kan variere med tema, språk, med mer. Orgbrain fraskriver seg ansvar for eventuelle feil eller mangler i tjenesten, i informasjonen som gis gjennom tjenesten og bruk av informasjon fra tjenesten.
 • Tjenesten er ment som et hjelpemiddel til ordinært arbeid i portalen. Bruk ut over det som kan anses som ordinært, eller annet misbruk eller bevisst utnyttelse av svakheter i teknologien eller disse avtalevilkårene, vil kunne bli reagert på. Orgbrain forbeholder seg retten til å kreve erstatning for økonomisk tap et slikt misbruk eller utnyttelse medfører.

3.6 Særlig om styrematch

 • Styrematch er en funksjon i Programvaren som matcher kandidater som søker verv med virksomheter som søker kandidater til slike verv.
 • Ved å registrere en profil i styrematch bekrefter brukere av tjenesten at de aksepterer disse brukervilkårene, vår personvernerklæring og tilhørende vedlegg, i den grad de er relevante.
 • Brukerne er selv ansvarlige for at informasjonen de legger inn er korrekt.
 • Brukere som registrerer en profil, bekrefter å være klar over at informasjonen som brukeren publiseres i styrematch, vil være synlig for virksomheter, og deres brukere, som benytter Programvaren. Orgbrain tar ikke ansvar for hvordan andre brukere benytter eller bearbeider denne informasjonen.
 • Orgbrain påtar seg ikke ansvar for dialogen mellom kandidater og virksomheter som søker kandidater. Dersom det oppstår en upassende situasjon i en slik dialog, oppfordres det til å kontakte Orgbrain slik at selskapet kan vurdere nødvendige tiltak.
 • Orgbrain forbeholder seg retten til å slette profiler, annonser og brukere som enten viser seg å være feilaktige, ikke passer som profiler i styrematch, eller av andre grunner som Orgbrain mener ikke skal være registrert i Programvaren.
 • Orgbrain forbeholder seg retten til å ta kontakt med alle som registrerer seg på styrematch for å avklare bruken av Programvaren.
 • Kandidater som har registrert en profil på styrematch kan når som helst velge å avpublisere sin profil.
 • Dersom en virksomhet kopierer ut personopplysninger og behandler disse utenfor styrematch-tjenesten, er virksomheten ansvarlig for å ha et dekkende GDPR-behandlingsgrunnlag for viderebehandling. Virksomhetens behandlingsgrunnlag kan være samtykke, som i tilfellet må innhentes, eller kunne være berettigede interesser, avhengig av virksomhetens egne vurderinger. 

3.7 Annet

 • Du kan ikke registrere deg som kunde eller bruker av Programvaren, verken direkte eller via andre, for det formål å overvåke tjenestens tilgjengelighet, ytelse eller funksjonalitet, eller for andre referanseformål eller konkurrerende formål.
 • Selv om Orgbrain vil utvise varsomhet i å sørge for sikker overføring av informasjon mellom Kunden og Programvaren, erkjenner Kunden at internett er et åpent system, og at Orgbrain ikke kan garanterer at tredjeparter ikke kan eller vil avskjære eller endre data. Orgbrain påtar seg ikke ansvar for slikt misbruk, videreformidling eller tap av data.
 • Eventuelle opplysninger og data du legger inn i Programvaren i løpet av en gratis prøveperiode, vil kunne forsvinne permanent med mindre Kunden velger å inngå en løpende avtale med Orgbrain.
 • Programvaren og tjenestene vil kunne inneholde juridiske tekster og prosesser. Dette er kun ment som generelle eksempler og må ikke tolkes som juridisk rådgivning fra Orgbrain. Orgbrain vil søke å sikre at tekstene og prosessene er aktuelle, nøyaktige og oppdaterte i henhold til gjeldende regelverk, men Orgbrain kan likevel ikke garantere at tekster og/eller prosessene er korrekte, fullstendige eller egnet for konkrete situasjoner. Orgbrain fraskriver seg ansvaret for ethvert direkte, indirekte eller etterfølgende tap eller skade som følge av bruk av tekst og/eller prosesshjelp i Programvaren eller tjenestene. Dersom Kunden ikke besitter tilstrekkelig kompetanse til å kunne sikre korrekt utførelse av sine juridiske prosesser, anbefaler Orgbrain på det sterkeste at det i forkant søkes råd hos juridisk rådgiver.
 • Avtalen følger produktet og kan overdras annen juridisk enhet ved for eksempel fusjon eller kjøp/salg av produkt/selskap.
 • Avtalen/Brukervilkår med vedlegg er underlagt norsk rett med Oslo tingrett som verneting. Dette gjelder også etter opphør av Avtalen.

4. Konfidensialitet

Avtalepartene kan i forbindelse med denne Avtalen utveksle eller innhente konfidensiell informasjon fra hverandre, inkludert, men ikke begrenset til tjenestene, programvare, kundedata, eller annen informasjon som med rimelighet bør forstås å være konfidensiell eller sensitiv. Partene skal behandle all konfidensiell informasjon med fortrolighet og iverksette rimelige tiltak for å beskytte den andre parts konfidensielle informasjon til uvedkommende.

All rett til og interesse i konfidensiell informasjon er og skal fortsette å være den formidlende partens eksklusive eiendom.

5. Vedlegg

Personvernerklæring
Informasjonskapsler

Sist endret 21. februar 2024.