Brukervilkår

1. Innledning

Dette dokumentet og tilhørende vedlegg (Avtalen) regulerer rettigheter og plikter vi som leverandør og du som kunde har ved bruk av Orgbrain og tilhørende moduler («Styreportalen»).

Ved å ta i bruk Styreportalen aksepterer du samtidig Avtalen. Dersom du foretar ytterligere bestillinger, eller at du på annen måte blir gitt tilgang til flere organisasjoner/selskaper gjennom Styreportalen, gjelder Avtalen også for disse Organisasjoner/selskaper.

Ta kontakt med oss på post@orgbrain.ai om noe skulle være uklart.

2. Styreportalen

Styreportalen er en tjeneste som gjør det enkelt å holde orden på oppgaver og prosesser relatert til styret, generalforsamlinger, ledelse og/eller administrasjon. Ved å bestille/kjøpe abonnement, og/eller bli invitert av et selskap som har kjøpt abonnement, får du tilgang og bruksrett til de tilgjengelige moduler.

3. Avtalen

Avtalen med vedlegg godkjennes elektronisk av Kunde når brukerkonto og/eller kundeforholdet opprettes i Styreportalen. Ved innlogging vil eventuelle oppdateringer av avtalen bli forelagt for ny godkjenning.

3.1 Parter

Avtalen med vedlegg er inngått mellom:

 • Orgbrain Solutions AS («Orgbrain»), org.nr. 924 486 015.
 • Den organisasjon og tilhørende brukere som har registrert seg som abonnent av Styreportalen («Kunde»).

For de organisasjoner som inngår avtale om bruk av Styreportalen gjennom en forhandler vil det kunne foreligge en direkte avtale mellom organisasjon og forhandleren i forhold til priser, betaling og oppsigelse.

3.2 Orgbrains rettigheter og plikter

Orgbrain plikter å tilby og videreutvikle Styreportalen etter beste evne.

 • Om ikke noe annet er avtalt, leverer Orgbrain brukeropplæring og produktsupport som beskrevet på hjemmesiden (orgbrain.no eller annen adresse Orgbrain oppgir).
 • Orgbrain skal tilstrebe en høyest mulig grad av oppetid og gjøre tekniske tiltak for å sikre dette.
 • Orgbrain tilstreber også at Styreportalen skal være så fri for feil som mulig og vurderer i eventuelle feilsituasjoner om Kunden skal varsles basert på alvorlighetsgrad.
 • Orgbrain er ikke ansvarlig for innholdet i data som registreres av Kunden eller bruken av Styreportalen.
 • Orgbrain kan legge til eller endre funksjonalitet eller moduler i Styreportalen uten forvarsel.
 • Orgbrain har rett til å stenge tilgang til brukerkonti ved manglende betaling eller brudd på Avtalen. Ved slik stenging skal Kunde informeres om årsak til stenging og gis anledning til å forklare seg.
 • Orgbrains eventuelle erstatningsansvar er begrenset til direkte tap, og dekker ikke indirekte tap. Som indirekte tap regnes eksempelvis tap av fortjeneste, tap grunnet driftsavbrudd, tap av data, avsavnstap og krav fra tredjepart. Erstatningsansvaret er begrenset oppad til hva Kunden har betalt siste 12 måneder for sitt abonnement.
 • Orgbrain er eneinnehaver av alle immaterielle rettigheter forbundet med Styreportalens funksjonalitet og innhold.
 • Orgbrain forbeholder seg retten til å benytte underleverandører samt levere tjenestene fra et annet land.

3.3 Kundens rettigheter og plikter

 • Kunde har rett til å bruke Styreportalen og de tjenestene abonnementet omfatter, forutsatt at betaling og øvrige plikter er overholdt.
 • Brukertilganger gis til navngitte og personlige brukere og kan ikke deles eller brukes av flere enn én (1) bruker.
 • Kunde eier egne registrerte- og opplastede data, og har rett til å eksportere disse.
 • Brukerlisenser kan ikke deles eller brukes av flere enn én (1) bruker. Kunden kan ikke overføre Avtalen til andre.
 • Kunde er behandlingsansvarlig for registrerte personopplysninger. Se også Databehandleravtale.
 • Kunde er selv ansvarlig for registrerte opplysninger i Styreportalen, samt overholdelse av lovpålagte plikter.

3.4 Priser, betaling og oppsigelse

 • Priser for abonnement på Styreportalen, og eventuelle tilleggsprodukter, fremgår på Orgbrain sin hjemmeside eller annet sted Orgbrain oppgir.
 • Orgbrain forholder seg til inngåtte avtaler, men forbeholder seg retten til å endre priser og prismodell for fremtidige avtaler og forlengelser.
 • Dersom det blir lagt til flere brukere enn det som tidligere er bestilt, forbeholder Orgbrain seg retten til å etterfakturere eventuelle merkostnader for overstyrende brukere i hht til Orgbrain til en hver tids prisliste.
 • Orgbrain fakturerer Kunde forskuddsvis for hele avtaleperioden. For avtaleforhold som inneholder konsernprising, forbeholder Orgbrain seg retten til å fakturere hele konsernet samlet til én fakturamottaker.
 • Fakturering skjer normalt når kunde har bestilt eller endret sitt abonnement, eller etter endt prøveperiode. Variable kostnader, slik som datalagring, BankID-signering, brukeridentifisering ved bruk av tredjepartsløsning ol., vil normalt etterfaktureres.
 • Abonnementet blir automatisk fornyet med ny avtaleperiode til det blir sagt opp av en av partene. Oppsigelse sendes pr. e-post til den andre parten minst 30 dager før neste fornyelsesperiode.
 • Det er ingen refusjon for ubrukte tjenester, antall brukere, signering eller resterende dager i abonnementsperioder, med mindre tilgjengeligheten av Tjenestene er betydelig begrenset eller redusert av årsaker som utelukkende kan tilskrives Orgbrain.
 • Dersom du er registrert som Kunde etter å ha akseptert et kampanjetilbud, gjelder priser, betaling og oppsigelse slik det er kommunisert i tilbudet.
 • Dersom din organisasjon er registrert som Kunde gjennom avtale med en av våre forhandlere, gjelder priser, betaling og oppsigelse slik det det fremkommer i avtalen med forhandleren.

3.5 Annet

 • Du kan ikke registrere deg som Kunde av Styreportalen, hverken direkte eller via andre, for det formål å overvåke tjenestens tilgjengelighet, ytelse eller funksjonalitet, eller for andre referanseformål eller konkurrerende formål.
 • Selv om Orgbrain vil utvise varsomhet i å sørge for sikker overføring av informasjon mellom Kunden og Styreportalen, erkjenner Kunden at Internett er et åpent system, og at Orgbrain ikke kan garanterer at tredjeparter ikke kan eller vil avskjære eller endre data. Orgbrain påtar seg ikke ansvar for slikt misbruk, videreformidling eller tap av data.
 • Eventuelle opplysninger og data du legger inn i Styreportalen i løpet av en gratis prøveperiode, vil kunne forsvinne permanent med mindre Kunden velger å inngå en løpende avtale.
 • Styreportalen og tjenestene vil kunne inneholde juridiske tekster og prosesser. Dette er kun ment som generelle eksempler og må ikke tolkes som juridisk rådgivning fra Orgbrain. Orgbrain vil søke å sikre at tekstene og prosessene er aktuelle, nøyaktige og oppdaterte i henhold til gjeldende regelverk, men Orgbrain kan likevel ikke garantere at tekster og/eller prosessene er korrekte, fullstendige eller egnet for konkrete situasjoner. Orgbrain fraskriver seg ansvaret for ethvert direkte, indirekte eller etterfølgende tap eller skade som følge av bruk av tekst og/eller prosesshjelp i Styreportalen eller tjenestene. Dersom Kunden ikke besitter tilstrekkelig kompetanse til å kunne sikre korrekt utførelse av sine juridiske prosesser, anbefaler Orgbrain på det sterkeste at det i forkant søkes råd hos advokat.
 • Avtalen følger produktet og kan overdras annen juridisk enhet ved for eksempel fusjon eller kjøp/salg av produkt/selskap.
 • Avtalen/Brukervilkårene med vedlegg er underlagt norsk rett med Oslo tingrett som verneting. Dette gjelder også etter opphør av Avtalen.

4. Konfidensialitet

Avtalepartene kan i forbindelse med denne Avtalen utveksle eller innhente konfidensiell informasjon fra hverandre, inkludert, men ikke begrenset til tjenestene, programvare, kundedata, eller annen informasjon som med rimelighet bør forstås å være konfidensiell eller sensitiv. Partene skal behandle all konfidensiell Informasjon med fortrolighet og iverksette rimelige tiltak for å beskytte den andre parts konfidensielle Informasjon til uvedkommende.

All rett til og interesse i konfidensiell Informasjon er og skal fortsette å være den formidlende partens eksklusive eiendom.

5. Vedlegg

Denne siden benytter seg av informasjonskapsler/cookies. Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om vår håndtering av informasjonskapsler og personvern i vår personvernerklæring.