Styrebloggen

Veien til helprofesjonelt styrearbeid starter her

Styreleder og daglig leder i samme selskap?

Både styreleder og daglig leder i samme selskap? Det kan være en uheldig kombinasjon. Den 26. juli publiserte Fortune en artikkel som tar for seg Mark Zuckerberg sin dobbeltrolle som både daglig leder og styreleder i Facebook. En slik dobbeltrolle finner man i flere store utenlandske børsnoterte selskaper, herunder Tesla der Elon Musk både er daglig leder og styrets leder.

Les mer »

Økning i søksmål mot styremedlemmer

Sitter du i et styre? Da bør du sjekke om selskapet har tegnet styreansvarsforsikring! I en artikkel som Finansavisen publiserte i den 20. juni i år fremkommer det at stadig flere styremedlemmer holdes økonomisk ansvarlig for sine handlinger (eller mangel på sådan) i styret.  

Les mer »

Innovasjon og styrets rolle

Hvordan bør styret adressere innovasjon? Dette er et spørsmål som ikke har et klart fasitsvar. Imidlertid er det gjort forskning på teamet. For eksempel har Linda A. Hill, som er professor Harvard Business School, og toppleder George Davis søkt å identifisere de vanligste utfordringene styrene møter i forbindelse med innovasjon. I tillegg har de tilegnet seg innsikt i hvordan styret best kan bistå administrasjon i å fremme innovasjon.

Les mer »

Styrearbeid i fremtiden

I mars 2018 publisert InterSearch Worldwide og The Danish Professional Directors Associationen en større global  undersøkelse der 1056 styremedlemmer fra 55 land deltok. Her ble det identifiserte en rekke trender på hvordan styrene jobber, og hvordan styremedlemmene ser på fremtiden. Konklusjonen i rapporten at at styremedlemmene er blitt mer fremtidsfokuserte og mindre kontrollfokusert, der de ser  behov for endring i nåværende styresammensetning.

Les mer »
Mennesker som sitter og diskuterer rundt et bord foran vindu

Hva kjennetegner en god styreleder?

Harvard Business Review publiserte en artikkel tidligere i år med overskriften “How to Be a Good Board Chair”. Her stiller artikkelforfatter Stanislav Shekshnia, som er professor ved INSEAD, spørsmålene hva som kjennetegner god utøvelse av styrelederrollen, og hvordan skiller dette seg fra hvordan en typisk daglig leder utøver sin lederrolle. 
For å finne svarene på disse spørsmålene gjennomførte INSEAD et forskningsprosjekt som omfattet 200 styreledere fra 31 land. 

Les mer »

Innovativt styrearbeid hos Netflix

Interessant artikkel å lese i Harvard Business Review, der to forskere fra Stanford University har sett på hvordan Netflix organiserer sitt styrearbeid. Her kommer det frem at styremedlemmene i Netflix er betydelig mer tilstede i den daglige drift enn det som tradisjonelt er normalt. I tillegg har Netflix innført en digital løsning som forenkler kommunikasjon mellom styret og ledelsen. De to forskerne mener at disse to forholdene har bidratt til Netflixs ekstraordinære gode resultater de siste årene. 

Les mer »

Elon Musk – både styreleder og daglig leder i Tesla

I motsetning til Norge, er det fortsatt en del land, herunder USA, som har et regelverk som tillater at daglig leder i et børsnotert selskap også kan være styreleder i samme selskap. I Norge er det ikke tillat at daglig leder i allmennaksjeselskaper også er medlem av styret. Bakgrunnen for denne regelen begrunnes hovedsakelig i forhold til styrets tilsynsoppgaver. Ettersom styret har til oppgave å føre tilsyn med daglig leder, og selskapets virksomhet for øvrig, er det uheldig at daglig leder også er en del av styret.

Les mer »

Ansattes rett til å velge styremedlemmer

Det norske arbeidslivet er preget av en stor grad av samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstagere. En side av dette er at lovverket har satt krav om at ansatte skal ha mulighet for å bli representert i styret i alle selskaper av en viss størrelse. Begrunnelsen for at lovgiver har gitt ansatte denne muligheten er for å gi de ansatte en demokratiske rett til å delta i beslutninger som angår dem selv og for å bidra til økt verdiskaping gjennom at de ansattes kompetanse og informasjon om virksomheten tas inn som beslutningsgrunnlag.

Les mer »

Styreprotokoll

I «NOU 2016:22 Aksjelovgivning for økt verdiskapning» fremgår det at styrets plikt til å føre protokoll har sin bakgrunn i at en styreprotokoll skaper notoritet over styrets vedtak. Det vil si at formålet med å føre styreprotokoll er at man i etterkant skal kunne dokumentere når vedtakene er foretatt, hva vedtaket gikk ut på og hvem som foretok det. Dette har stor betydning dersom det på et senere tidspunkt blir reist spørsmål om vedtaket, for eksempel i en tvistesak. Protokollen vil være av betydning i saker om ansvar for styrets vedtak, ikke minst der styrebehandlingen skjer i mer uformelle former enn i styremøter, og der det bare er ett styremedlem.

Les mer »
Scroll to Top

Denne siden benytter seg av informasjonskapsler/cookies. Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om vår håndtering av informasjonskapsler og personvern i vår personvernerklæring.