Styrebloggen

Veien til enklere og tryggere styrearbeid starter her

Innovativt styrearbeid hos Netflix

Interessant artikkel å lese i Harvard Business Review, der to forskere fra Stanford University har sett på hvordan Netflix organiserer sitt styrearbeid. Her kommer det frem at styremedlemmene i Netflix er betydelig mer tilstede i den daglige drift enn det som tradisjonelt er normalt. I tillegg har Netflix innført en digital løsning som forenkler kommunikasjon mellom styret og ledelsen. De to forskerne mener at disse to forholdene har bidratt til Netflixs ekstraordinære gode resultater de siste årene. 

Les mer »

Elon Musk – både styreleder og daglig leder i Tesla

I motsetning til Norge, er det fortsatt en del land, herunder USA, som har et regelverk som tillater at daglig leder i et børsnotert selskap også kan være styreleder i samme selskap. I Norge er det ikke tillat at daglig leder i allmennaksjeselskaper også er medlem av styret. Bakgrunnen for denne regelen begrunnes hovedsakelig i forhold til styrets tilsynsoppgaver. Ettersom styret har til oppgave å føre tilsyn med daglig leder, og selskapets virksomhet for øvrig, er det uheldig at daglig leder også er en del av styret.

Les mer »

Ansattes rett til å velge styremedlemmer

Det norske arbeidslivet er preget av en stor grad av samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstagere. En side av dette er at lovverket har satt krav om at ansatte skal ha mulighet for å bli representert i styret i alle selskaper av en viss størrelse. Begrunnelsen for at lovgiver har gitt ansatte denne muligheten er for å gi de ansatte en demokratiske rett til å delta i beslutninger som angår dem selv og for å bidra til økt verdiskaping gjennom at de ansattes kompetanse og informasjon om virksomheten tas inn som beslutningsgrunnlag.

Les mer »

Styreprotokoll

I «NOU 2016:22 Aksjelovgivning for økt verdiskapning» fremgår det at styrets plikt til å føre protokoll har sin bakgrunn i at en styreprotokoll skaper notoritet over styrets vedtak. Det vil si at formålet med å føre styreprotokoll er at man i etterkant skal kunne dokumentere når vedtakene er foretatt, hva vedtaket gikk ut på og hvem som foretok det. Dette har stor betydning dersom det på et senere tidspunkt blir reist spørsmål om vedtaket, for eksempel i en tvistesak. Protokollen vil være av betydning i saker om ansvar for styrets vedtak, ikke minst der styrebehandlingen skjer i mer uformelle former enn i styremøter, og der det bare er ett styremedlem.

Les mer »

Behandling av styresaker

Styrets leder skal sørge for at styret får til behandling de saker som hører under styret. Dette omfatter blant annet saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor betydning. I tillegg kommer saker som loven spesielt krever behandlet i styret, for eksempel å fremme forslag om utdeling av utbytte (jf. aksjeloven § 8-2 (1)).

Les mer »

Innkalling til styremøte

I følge aksjeloven har styrets leder et særskilt ansvar for at aktuelle saker som hører inn under styret blir behandlet. Imidlertid har både styremedlemmer og daglig leder ansvar for at det kalles inn til styremøte når det føles påkrevd.

Større selskaper velger ofte å utarbeide en instruks som beskriver hvordan selskapet skal gå frem ved innkalling til styremøte. Imidlertid sier aksjeloven at det kun er krav til styreinstruks i de selskaper som har valgt inn ansatterepresentant i styret.

Les mer »
Daglig leder og styret

Forholdet mellom daglig leder og styret

Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av selskapet, herunder det å fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet samt sørge for at virksomheten er forsvarlig organisert. Daglig leder har som overordnet oppgave å påse at selskapet og styret lykkes med sine oppgaver, herunder påse at styret mottar presis, relevant og tidsriktig informasjon.

Les mer »
Styrets leder

Styrets leder

Alle aksjeselskap plikter å ha en styreleder. Dette er en posisjon som strekker seg lenger enn øvrige styremedlemmer, da det blant annet er styrets leder som skal sørge for at det skjer en behandling av all aktuelle saker som hører inn under styret. Videre har styrets leder et særlig ansvar for å sikre at styrearbeidet er godt organisert slik at styret kan oppfyller sine forpliktelser. I et selskap som har høy aktivitet besitter styrets leder ofte selskapets viktigste posisjon.

Les mer »
Rull til toppen

Denne siden benytter seg av informasjonskapsler/cookies. Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om vår håndtering av informasjonskapsler og personvern i vår personvernerklæring.