Dag Asheim

Dag Asheim er cand.scient i informatikk fra Universitetet i Oslo. Etter studiene startet han Linpro, Norges ledende firma på Linux og fri programvare. Selskapet vokste fra ham som eneste ansatt til godt over 100 medarbeidere før det ble solgt. Siden har Asheim jobbet med diverse prosjekter, bl.a som styreleder/styremedlem i flere firma og organisasjoner, i det siste som autorisert styremedlem. Dag Asheim har lenge savnet gode digitale løsninger som understøtter styreprosesser, noe som har vært drivkraften bak starten av Orgbrain. Asheim er styreleder i Foreningen for bedre styrearbeid.

Due Diligence – Dette bør du tenke på før oppkjøp av selskap eller eiendom

Due Diligence – Dette bør du tenke på før oppkjøp av selskap eller eiendom Due Diligence – dette bør du tenke på før oppkjøp av selskap eller eiendom

FÅ HELE ARTIKKELEN SOM EN E-BOK I forbindelse med oppkjøp av virksomheter eller eiendom av en viss størrelse, er det nesten alltid ønskelig å gjennomføre en grundig gjennomgang av objektet […]

Nytt styreansvar – manglende kontroll på reelle rettighets-havere (eiere) kan nå føre til bot og fengselsstraff

Nytt styreansvar – manglende kontroll på reelle rettighets-havere (eiere) kan nå føre til bot og fengselsstraff Hvem er reelle rettighetshavere?

Myndighetene har de siste årene hatt et sterkt fokus på tiltak mot hvitvasking, korrupsjon og terrorfinansiering. Dette har særlig vært et tema for bank- og finansbransjen, som har vært nødt […]

Ansattes rett til å velge styremedlemmer

Ansattes rett til å velge styremedlemmer

Det norske arbeidslivet er preget av en stor grad av samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstagere. En side av dette er at lovverket har satt krav om at ansatte skal ha mulighet for å bli representert i styret i alle selskaper av en viss størrelse. Begrunnelsen for at lovgiver har gitt ansatte denne muligheten er for å gi de ansatte en demokratiske rett til å delta i beslutninger som angår dem selv og for å bidra til økt verdiskaping gjennom at de ansattes kompetanse og informasjon om virksomheten tas inn som beslutningsgrunnlag.

Styreprotokoll

Styreprotokoll

I «NOU 2016:22 Aksjelovgivning for økt verdiskapning» fremgår det at styrets plikt til å føre protokoll har sin bakgrunn i at en styreprotokoll skaper notoritet over styrets vedtak. Det vil si at formålet med å føre styreprotokoll er at man i etterkant skal kunne dokumentere når vedtakene er foretatt, hva vedtaket gikk ut på og hvem som foretok det. Dette har stor betydning dersom det på et senere tidspunkt blir reist spørsmål om vedtaket, for eksempel i en tvistesak. Protokollen vil være av betydning i saker om ansvar for styrets vedtak, ikke minst der styrebehandlingen skjer i mer uformelle former enn i styremøter, og der det bare er ett styremedlem.

Behandling av styresaker

Behandling av styresaker

Styrets leder skal sørge for at styret får til behandling de saker som hører under styret. Dette omfatter blant annet saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor betydning. I tillegg kommer saker som loven spesielt krever behandlet i styret, for eksempel å fremme forslag om utdeling av utbytte (jf. aksjeloven § 8-2 (1)).

Innkalling til styremøte

Innkalling til styremøte

I følge aksjeloven har styrets leder et særskilt ansvar for at aktuelle saker som hører inn under styret blir behandlet. Imidlertid har både styremedlemmer og daglig leder ansvar for at det kalles inn til styremøte når det føles påkrevd.

Større selskaper velger ofte å utarbeide en instruks som beskriver hvordan selskapet skal gå frem ved innkalling til styremøte. Imidlertid sier aksjeloven at det kun er krav til styreinstruks i de selskaper som har valgt inn ansatterepresentant i styret.

Forholdet mellom daglig leder og styret

Forholdet mellom daglig leder og styret Daglig leder og styret

Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av selskapet, herunder det å fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet samt sørge for at virksomheten er forsvarlig organisert. Daglig leder har som overordnet oppgave å påse at selskapet og styret lykkes med sine oppgaver, herunder påse at styret mottar presis, relevant og tidsriktig informasjon.

Styrets leder

Styrets leder Styrets leder

Alle aksjeselskap plikter å ha en styreleder. Dette er en posisjon som strekker seg lenger enn øvrige styremedlemmer, da det blant annet er styrets leder som skal sørge for at det skjer en behandling av all aktuelle saker som hører inn under styret. Videre har styrets leder et særlig ansvar for å sikre at styrearbeidet er godt organisert slik at styret kan oppfyller sine forpliktelser. I et selskap som har høy aktivitet besitter styrets leder ofte selskapets viktigste posisjon.

Scroll to Top

Denne siden benytter seg av informasjonskapsler/cookies. Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om vår håndtering av informasjonskapsler og personvern i vår personvernerklæring.