Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Høringssvar fra Orgbrain – ny lov om frist for årsregnskap og generalforsamling

Den 15. mai sendte Nærings- og fiskeridepartementet ut et høringsnotat der departementet blant annet foreslår at fristene for fastsettelse av årsregnskap, og avholdelse av ordinær generalforsamling, utsettes med med to måneder. Formålet med lovforslaget er å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19.

Dette er et tema som engasjerer Orgbrain, og under finner du selskapets høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementet.

Høringssvar fra Orgbrain AS

Orgbrain AS støtter de tiltak som kommer frem i forslag til midlertidig lov om utsettelse av fristene med to måneder for fastsettelse av årsregnskap mv. og avholdelse av ordinær generalforsamling mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19.

Selv om aktiviteten i norsk næringsliv så smått har begynt å komme i gang igjen, er det fortsatt slik at utbruddet av covid-19, og de pålegg og anbefalinger myndighetene har innført, har gjort det utfordrende for mange næringslivsaktører å overholde alle krav i foretaks- og regnskapslovgivningen. Det er også slik at situasjonen er veldig uoversiktlig for mange aktører, noe som blant annet gjør det utfordrende å ferdigstille alt av dokumentasjon og vurdere forutsetningene for videre drift. Dette taler for at fristen for fastsettelse av årsregnskapet bør utvides. For at denne utsettelse skal få ønsket effekt, bør fristen for ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte utvides tilsvarende.

I høringsforslaget kommer det frem at det fortsatt er en del foretak som ikke klarer å avholde digitale møter, blant annet på grunn av manglende anskaffelse av tekniske løsninger eller manglende kunnskap om bruk av slike løsninger. Vi mener dette er uheldig, og ber departementet vurdere ulike tiltak som kan bidra til å sikre at flere foretak får på plass løsning for digital samhandling. Midlertidige tiltak og utsettelser skaper usikkerhet. Ett av flere tiltak vil kunne være at de midlertidige unntak om krav til fysiske møter i foretakets organer innføres som en permanent regel. En innstramming av styrets mulighet til å nekte avholdelse av digital generalforsamling som følge av “saklig grunn” (jf. aksjeloven 5-11 b (1)), vil også kunne ha positiv effekt.

En samhandlingsløsning bør minimum kunne gjøre det mulig å behandle enhver sak på generalforsamling og årsmøte, herunder at deltakelsen og stemmegivningen kan kontrolleres på en betryggende måte.

Strengere krav til løsning for digital samhandling, som videoløsning og full tilgang til debatt og meningsutveksling, vil både sikre at eiernes rettigheter blir bedre ivaretatt, utvider muligheten for flere til å delta fra der de befinner seg og gjøre næringslivet bedre rustet dersom det skulle oppstå en ny situasjon med møterestriksjoner.

 

Med vennlig hilsen

Orgbrain AS

Jan Eigil Rydningen (sign)
Styrets leder

E-post: jer@orgbrain.ai

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top

Denne siden benytter seg av informasjonskapsler/cookies. Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om vår håndtering av informasjonskapsler og personvern i vår personvernerklæring.