Month: May 2018

Ansattes rett til å velge styremedlemmer

Ansattes rett til å velge styremedlemmer

Det norske arbeidslivet er preget av en stor grad av samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstagere. En side av dette er at lovverket har satt krav om at ansatte skal ha mulighet for å bli representert i styret i alle selskaper av en viss størrelse. Begrunnelsen for at lovgiver har gitt ansatte denne muligheten er for å gi de ansatte en demokratiske rett til å delta i beslutninger som angår dem selv og for å bidra til økt verdiskaping gjennom at de ansattes kompetanse og informasjon om virksomheten tas inn som beslutningsgrunnlag.

Styreprotokoll

Styreprotokoll

I «NOU 2016:22 Aksjelovgivning for økt verdiskapning» fremgår det at styrets plikt til å føre protokoll har sin bakgrunn i at en styreprotokoll skaper notoritet over styrets vedtak. Det vil si at formålet med å føre styreprotokoll er at man i etterkant skal kunne dokumentere når vedtakene er foretatt, hva vedtaket gikk ut på og hvem som foretok det. Dette har stor betydning dersom det på et senere tidspunkt blir reist spørsmål om vedtaket, for eksempel i en tvistesak. Protokollen vil være av betydning i saker om ansvar for styrets vedtak, ikke minst der styrebehandlingen skjer i mer uformelle former enn i styremøter, og der det bare er ett styremedlem.

Vi har utviklet en unik offline webløsning – Git i nettleseren

Vi har utviklet en unik offline webløsning – Git i nettleseren

Moderne nettlesere har flere mekanismer for lagring av data mens de er koblet fra nettverket, og det finnes også systemer som gir tilgang til et nettsted når de er offline. Men hva med synkronisering av endringer som er gjort av brukerne på din webapplikasjonen mens de en periode er frakoblet fra nett? Hva om en […]

Behandling av styresaker

Behandling av styresaker

Styrets leder skal sørge for at styret får til behandling de saker som hører under styret. Dette omfatter blant annet saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor betydning. I tillegg kommer saker som loven spesielt krever behandlet i styret, for eksempel å fremme forslag om utdeling av utbytte (jf. aksjeloven § 8-2 (1)).

Innkalling til styremøte

Innkalling til styremøte

I følge aksjeloven har styrets leder et særskilt ansvar for at aktuelle saker som hører inn under styret blir behandlet. Imidlertid har både styremedlemmer og daglig leder ansvar for at det kalles inn til styremøte når det føles påkrevd.

Større selskaper velger ofte å utarbeide en instruks som beskriver hvordan selskapet skal gå frem ved innkalling til styremøte. Imidlertid sier aksjeloven at det kun er krav til styreinstruks i de selskaper som har valgt inn ansatterepresentant i styret.

Forholdet mellom daglig leder og styret

Forholdet mellom daglig leder og styret Daglig leder og styret

Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av selskapet, herunder det å fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet samt sørge for at virksomheten er forsvarlig organisert. Daglig leder har som overordnet oppgave å påse at selskapet og styret lykkes med sine oppgaver, herunder påse at styret mottar presis, relevant og tidsriktig informasjon.

Denne siden benytter seg av informasjonskapsler/cookies. Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om vår håndtering av informasjonskapsler og personvern i vår personvernerklæring.